Degé Kangyur volume 73, F.145.a

དེས་དེ་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་ཁྲིད་དེ་ཤགས་ཀྱིས་ཕམ་པར་བྱས་ནས་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་དེ་འབྲེང་རློན་གྱིས་གཞུས་ནས་དམ་རབ་ཏུ་བྱས་ནས་དེའི་རྩིབ་མ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ནས་དེ་དེ་ཁོ་ནའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤིའོ། །​དེ་ནས་སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེས་མི་དེ་བུ་ཡང་མེད་པས་ཁྱིམ་རྫས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུས། ཆུང་མ་དེ་ཡང་རང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཁྲིད་ནས་སྨྲས་པ། བཟང་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་བདག་གིས་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱིས། ད་ནི་ཁྱིམ་འདིར་ད་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐབ་ཡིན་ནོ། །​ཁྱོད་ནི་ངའི་ཆུང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཆུང་མས་སྨྲས་པ། བདག་གིས་འདིའི་རུས་བུའི་མཆོད་པ་ཡང་མ་བགྱིས་པར་ཁྱོད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འདུ་བར་བགྱིས། རེ་ཞིག་བདག་གིས་སྔར་འདིའི་རུས་བུ་ལ་མཆོད་པ་བགྱིས་ལ་དེའི་འོག་ཏུ་གདོད་ཇོ་བོ་ཇི་ལྟར་དགྱེས་པ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་ཞེས་བྱས་ནས། དེ་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེས་དགེ་བསྙེན་དེའི་རུས་བུ་དུར་ཁྲོད་དུ་ཁྱེར་ཏེ། རུས་བུ་བསྲེགས་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང་བུད་མེད་དེས་མེ་འབར་བ་དེའི་ནང་དུ་མཆོངས་ནས་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་ཤིའོ། །​དེ་ནས་སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེ་རྒྱུ་དེས་སེམས་ཁོངས་སུ་ཆུད་དེ་བདག་གིས་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཅི་དང་ཅི་བྱ་བྱ། བདག་བུད་མེད་དང་ཕྲད་པ་ལ་ཡང་མ་ཕན་ལ་འདི་ལ་ཡང་བདག་གིས་མི་རིགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་ཀྱིས་མེད་དོ་སྙམ་མོ། །​དགེ་སློང་དག་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། དེའི་ཚེ་སྣ་ལ་གཏོགས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆུ་སྲིན་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེས་དགེ་བསྙེན་དེ་འབྲེང་རློན་གྱིས་གཞུས་ཏེ་རྩིབ་མ་རྣམས་བཅོམ་ནས། དེ་ཡང་དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤི་བར་གྱུར་པའི་ལས་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པས་སྣ་ལ་གཏོགས་པ་དེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་དེར་ལོ་མང་པོ་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་དུས་ལས་འདས་ནས་དུད་འགྲོའི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཏེ། དུད་འགྲོའི་ནང་ནས་ཤི་འཕོས་ཤིང་དུད་འགྲོའི་ནང་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་རྙེད་དོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཽད་གལ་གྱི་བུས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཙུན་པ་སེམས་ཅན་དེ་སྡུག་བསྔལ་དེ་ལས་ནམ་ཐར་བར་འགྱུར་ལགས།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh340.html?part=UT22084-073-001-6355#UT22084-073-001-6355