Degé Kangyur volume 72, F.302.b

ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་ལ་སྤོང་བ། ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་སྤོང་བ་དང་བཅུའོ། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་བཅུས་ན་ཤེས་རབ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། གང་ཟག་སུ་ཡང་རུང་སྟེ། རིམ་པར་འདྲི་ཤེས་པ། མི་མཁས་པའི་དགེ་སྦྱོང་དང་། བྲམ་ཟེ་དང་། ངན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་མི་འཁོར་མི་སྙེན་ཅིང་རི་མོ་བསྟི་སྟང་མི་བྱེད་པ། མཁས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་འཁོར་ཞིང་བསྙེན་ནས་རི་མོ་བསྟི་སྟང་བྱེད་པ། ཡང་དག་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཀུན་གཏོང་བ། ཡང་དག་པའི་ཆོས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ། ཆོས་ཀྱི་སྣོད་གང་ཟག་རྣམས་མི་འཇིགས་པ་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པ། ཡང་དག་པའི་ཚིག་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ལ་དགེའོ་ཞེས་སྟོད་པ། ངན་པར་སྨྲ་བ་ལ་དགེའོ་ཞེས་མི་སྟོད་པ། ལོག་པར་ལྟ་བ་ལ་མི་སྨོན་པ། ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་ལ་སྟོད་པ་དང་བཅུའོ། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་བཅུས་ན་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱིས་ངན་པ་ཆེར་སྤྱོད་པ། ངག་གིས་ངན་པ་ཆེར་སྤྱོད་པ། ཡིད་ཀྱིས་ངན་པ་ཆེར་སྤྱོད་པ། ཆད་པར་ལྟ་བ། རྟག་པར་ལྟ་བ། བྱ་བའི་མི་རིགས་པར་ལྟ་བ། ཕན་པ་མེད་པར་བྱེད་པ། མྱ་ངན་བསྲིངས་པ་ལ་ངན་དུ་སྨྲ་བ། འདོད་པས་ལོག་པར་སྤྱོད་དུ་བཅུག་པ་དང་བཅུའོ། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་བྱོལ་སོང་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་བཅུས་ན་བྱོལ་སོང་དུ་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། ལུས་ཀྱིས་ངན་པ་འབྲིང་དུ་སྤྱོད་པ། ངག་གིས་ངན་པ་འབྲིང་དུ་སྤྱོད་པ། ཡིད་ཀྱིས་ངན་པ་འབྲིང་དུ་སྤྱོད་པ། འདོད་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཡོས་པའི་ལས་བྱས་པ། ཁྲོ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཡོས་པའི་ལས་བྱས་པ། གླེན་པ་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཡོས་པའི་ལས་བྱས་པ། མི་རིགས་པ་བྱིན་པ་བྱོལ་སོང་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ལ་ཁྲོ་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་སེང་གེར་སྐྱེས་པ། བྲམ་ཟེ་ཁྱད་པར་བྱེད་པ། ཁ་ངན་པར་བྱས་པའི་ལན་གྱིས་སྤྲེའུར་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་དང་བཅུའོ། །​ཇི་ལྟར་ལས་ཀྱིས་རིང་དུ་འཁྱམས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཆོས་བཅུས་ན་རིང་དུ་འཁྱམས་པའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཀྱིས་ངན་པ་ཆུང་ངུ་སྤྱོད་པ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh339.html?part=UT22084-072-039-669#UT22084-072-039-669