Degé Kangyur volume 72, F.309.b

།གནས་ཀྱི་སྦྱིན་གཏོང་བྱས་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། རྒྱལ་ཕྲན་དུ་འགྱུར། འཁོར་གྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གཞན་གྱིས་མི་ཚུགས་པའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གླིང་གཅིག་གི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གླིང་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གླིང་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། གླིང་བཞིའི་རྒྱལ་པོར་འགྱུར། སྤྱོད་པ་མང་པོར་འགྱུར། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཐར་པར་ཞུགས་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། གཉེན་དང་འདུ་འཛི་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། སེར་སྣ་མེད་པ་ཡིན། འདོད་པ་ལེན་པ་མེད་པ་ཡིན། ཤིང་ཁྲོད་ན་གནས་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ཡིན། རིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་རི་མོར་བྱེད་པ་ཡིན། མི་ཤེས་པའི་གནས་དང་བྲལ་བ་ཡིན། ངན་པར་འགྲོ་བའི་ཆོས་དང་བྲལ་བ་ཡིན། དགེ་བའི་ཆོས་ཀུན་ཚོལ་བ་ཡིན། ལྷ་དང་མི་ལ་དབེན་པ་ཡིན། རྟག་ཏུ་ཡང་དག་པར་གཤེགས་པའི་འཕགས་པ་བཞིན་དུ་ཐར་པར་ཞུགས་ཤིང་ཆོས་བྱེད་པ་ཡིན། མྱུར་དུ་མི་བདེ་བ་ལས་ཐར་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​སྐོམ་གྱི་སྦྱིན་པ་བྱས་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་སྟེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་འགྱུར། དཔྲལ་བའི་དབྱེས་ལེགས་པར་འགྱུར། སྨྲས་པ་ཀུན་མགུ་བར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་མཉམ་པར་འགྱུར། སྐོམ་དད་ཆུང་བར་འགྱུར། སྐོམ་ན་ཡང་བཏུང་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། རིང་དུ་འཁྱམས་པར་མི་སྐྱེ། ལོངས་སྤྱོད་མང་བར་འགྱུར། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​བཞོན་པ་སྦྱིན་གཏོང་བྱས་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། རྐང་པ་འཇམ་པ་ཡིན། རྐང་པའི་དབྱིབས་ལེགས་པར་འགྱུར། རྐང་གིས་འགྲོ་ན་ལུས་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར། མི་མཛའ་བ་མེད་པར་འགྱུར། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། བཞོན་པས་མི་བྲེལ་བར་འགྱུར། སྤྱོད་པ་མང་བར་འགྱུར། བདེ་བར་འགྱུར། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཁྲོད་དབེན་པར་གནས་པ་ལ་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། མང་པོ་འདུས་པ་རྣམས་སྤངས་པ། ཤིན་ཏུ་དབེན་པར་སྤྱོད་པ། བསམ་གཏན་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་སུ་འགྱུར་བ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh339.html?part=UT22084-072-039-683#UT22084-072-039-683