Degé Kangyur volume 72, F.308.a

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་དག་པར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་དྲིལ་བུ་ཕུལ་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་བཟང་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན། དབྱངས་སྙན་པ་ཡིན། ཡིད་དུ་འོང་བ་སྨྲ་བ་ཡིན། བྱ་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་སྒྲ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན། ཀུན་གྱིས་མཉན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། རྟག་ཏུ་དགའ་ཞིང་རངས་པ་ཡིན། ཕྱི་ཕྱིར་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སྒྲ་ཐོས་པ་ཡིན། སྤྱོད་པ་མང་པོ་ཡིན། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་དག་པར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་ན་བཟའ་ཕུལ་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། མདོག་འཇམ་པ་ཡིན། ལུས་རྡུལ་མི་ཆགས་པ་ཡིན། ཁྲེལ་ལྟས་དང་ལྡན་པ་ཡིན། མཐོང་ན་དགའ་བ་ཡིན། རྟག་ཏུ་གོས་དང་ལྡན་པ་ཡིན། འཇམ་ཞིང་བཟང་པོའི་གོས་རྟག་པ་ཡིན། ཅི་ཡང་རྙེད་པ་ཡིན། སྤྱོད་པ་མང་པོ་ཡིན། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན། མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །​ཡང་དག་པར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ན་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ནང་ན་མེ་ཏོག་དང་འདྲ་བར་འགྱུར། གསུང་གི་དབང་པོ་གཙང་མར་འགྱུར། ལུས་ལ་མནམ་པའི་དྲི་ཞིམ་པར་འགྱུར། ལུས་གཙང་མར་འགྱུར། ཕྱོགས་བཅུར་ཁྲིམས་ཐུབ་པའི་གཟུགས་རྒྱས་པར་འགྲོ། ཀུན་ཀྱང་དེ་ལས་འདུ་བར་འགྱུར། འཇིག་རྟེན་གྱི་ནང་ན་རྙེད་པར་འགྱུར། དད་པའི་ཆོས་རྣམས་མང་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡང་དག་པར་གཤེགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ཕུལ་ན་དེའི་ལེགས་པ་བཅུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅུ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ནང་ན་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དང་འདྲ་བར་ལུས་ལ་མནམ་པའི་དྲི་ཞིམ་པར་འགྱུར། ལུས་གཙང་བར་འགྱུར། རྟག་ཏུ་དྲི་ཞིམ་པར་འགྱུར། རྒྱན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། འཁོར་གྱི་རྣམས་གཏོང་ཞིང་ཉེ་བར་འགྱུར། ཕོ་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་དུ་འོང་བར་འགྱུར། སྤྱོད་པ་མང་དུ་འགྱུར། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། མྱུར་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་རོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh339.html?part=UT22084-072-039-680#UT22084-072-039-680