Degé Kangyur volume 72, F.298.b

འཇིགས་པ་མེད་པར་གྲོང་ནས་འབྱུང་བ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་ཁྱིམ་རྣམས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་འཁོར་རྣམས་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་དགེ་འདུན་གྱི་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་སློབ་དཔོན་དང་མཁན་པོའི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་སློབ་མའི་གན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་གོས་དང་། ཟས་དང་། མལ་ཆ་དང་། ན་བའི་གསོས་སྨན་དང་། ཡོ་བྱད་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་ཁ་ཏོན་འདོན་པ་དང་། འཇིགས་པ་མེད་པར་ཚེ་འཕོ་བའི་དུས་བྱེད་པའོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་དེ་ལྟར་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདག་གི་ལས་ལས་གྱུར་པ། ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ། ལས་ཀྱི་སྐལ་བ་ལ་སྤྱོད་པ། ལས་ལ་རྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ལས་ཀྱིས་རབ་དང་། འབྲིང་དང་། ཐ་མར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའོ་ཞེས་ངས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ནི་འདི་ལས་དགོངས་ཏེ་སྨྲས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་བཤད་པ་ན། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཤུ་ཀ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སེམས་མངོན་པར་དད་དོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །གཽ་ཏ་མ་ཁྱོད་མཉན་དུ་ཡོད་པར། དགེ་བསྙེན་གཞན་དག་གི་ཁྱིམ་དུ་གཤེགས་པར་དགོངས་ན། བདག་གི་ཕ་བྲམ་ཟེ་ཏོའུ་དེ་ཡའི་ཁྱིམ་དུ་ཡང་གཤེགས་པར་དགོངས་སུ་གསོལ། དེ་ནི་བྲམ་ཟེ་ཏོའུ་དེ་ཡའི་ཁྱིམ་དུ་ཡུན་རིང་པོའི་དོན་དུ་བདེ་བ་དང་ཕན་པར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅང་མི་གསུང་བས། བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཤུ་ཀ་ལ་གནང་བ་མཛད་དོ། །​དེ་ནས་བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཤུ་ཀས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཅང་མི་གསུང་བས་གནང་བར་རིག་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་སྟེ། རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གན་ནས་སོང་ངོ་། །​ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་རྫོགས་སོ།​། ༄༅། །​རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཀརྨ་བི་བྷངྒ་ནཱ་མ་དྷ་རྨ་གྲནྠ། བོད་སྐད་དུ། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཞུང་། བམ་པོ་གཅིག་གོ།

Next


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh339.html?part=UT22084-072-039-686#UT22084-072-039-686