Degé Kangyur volume 68, F.130.a

ལ་ཡིད་འཇུག་པ་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་ཞིང་ངོ་བོ་ཉིད་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ས་ཆེན་པོ་བཅུའི་ཆོས་ལྟ་བུའོ། །​སེམས་པའི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། དཔྱོད་པ་དང་། དྲན་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པ་དང་། རེག་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་ནི་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བའི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་མི་འདྲ་ཞིང་དེ་བཞིན་དུ་འདུ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱང་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཉི་མའི་གཞི་གཅིག་ཡིན་ཀྱང་འོན་ཀྱང་འོད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་ཡིན་ལ། སེམས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་གཞན་ཡིན་ནོ། །​དེ་མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་ནས། མིག་འདི་ནི་གསོག་ཏུ་མཐོང་། གསོབ་ཏུ་མཐོང་། སྙིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་ངོ་། །​ཡང་དག་པར་མཐོང་བའི་དགེ་སློང་དེ་ནི་ལམ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་ནས་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་ཏེ། །​དེ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྔོན་དུ་བཏང་བས་དེ་མིག་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་གཏི་མུག་རྙོག་པ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་སྤོང་ངོ་། །​ཤའི་གོང་བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་སྟེ། ཚིལ་དང་། རྣག་དང་། ཁྲག་དང་། མཆི་མའི་གནས་ཡིན་པར་རིག་ནས། འདོད་ཆགས་སྤོང་ཞིང་མི་རྟག་པར་རིག་ནས་རྟག་པར་མི་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། རུས་པའི་བུ་གའི་ནང་ན་ཤའི་གོང་བུ་ཡོད་པར་རིག་ནས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར། རྒྱུས་པས་སྦྲེལ་བར་རིག་ཅིང་མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་འདི་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་འབྲེལ་བར་རྟོགས་ཏེ། འདི་ལ་སྙིང་པོ་མེད་ཅིང་བདག་མེད་པར་རིག་ལ། མདོར་ན་མིག་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་ཤེས་ཤིང་མཐོང་ནས། མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་ཤིང་གཟུགས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་བྱེད་དེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100123#UT22084-068-021-100123