Degé Kangyur volume 68, F.125.a

ལ་གཅིག་ཟ་ཞིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་དང་། ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ལ་ཁ་ཕྱིར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ནི་ཆུ་དང་ཆུ་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་རྟག་ཏུ་སྐོམ་པས་གདུངས་ཤིང་སྙིང་ཡོངས་སུ་བསྐམས་པ་དང་། གཟུང་བས་འཇིགས་པ་ཆུ་སྲིན་བྱིས་པ་གསོད་དང་། ཆགས་བརྐམ་དང་། སྲམ་དང་། རུས་སྦལ་དང་། ཉ་དང་། ཉ་མིད་དང་། ཉ་མིད་མིད་དང་། ཆུ་སྲིན་ཀུམ་བྷི་ར་དང་། ཆུ་སྲིན་ན་ཀྲ་དང་། ཆུ་སྲིན་མ་ཀ་ར་དང་། ཆུ་སྲིན་ཉ་ཕྱིས་དང་། ཆུ་སྲིན་དུང་ལ་སོགས་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཆུང་ངུ་རྟག་ཏུ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པ་རྒྱས་བཤོར་ཞིང་བཟུང་བས་འཇིགས་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྐམ་ས་ལ་རྒྱུ་བ་རི་དགས་དང་། མ་ཧེ་དང་། ཕག་རྒོད་དང་། གླང་པོ་དང་། ཁྱུ་མཆོག་དང་། རྟ་དང་། བོང་བུ་དང་། བ་ལང་དང་། རི་དགས་རུ་རུ་དང་། དྲེད་མོ་དང་། བསེ་ལ་སོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་འཆིང་ཞིང་མཚོན་གྱིས་གསོད་པ་དང་། ནད་དང་། རྒ་བ་དང་། འཆི་བས་གཅིག་ལ་གཅིག་གནོད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོང་གིས་ཉེན་པ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བ་བྱ་རོག་དང་། འུག་པ་དང་། ངང་པ་དང་། རྨ་བྱ་དང་། ཁྱིམ་བྱ་དང་། བྱ་ཀོམ་ཥྚི་ཀ་དང་། ཕུག་རོན་དང་། བྱ་དཾ་ཏྱུ་ཧ་དང་། བྱ་ཙ་ཤ་དང་། བྱ་འདབ་བརྒྱ་དང་། བྱ་ཚ་ཡ་བ་ལིན་དང་། བྱ་ཤང་ཤང་ཏེའུ་དང་། བྱ་སན་ཏ་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་བྱའི་རིགས་དག་གསོད་པ་དང་། འཆིང་བ་དང་། བཀྲེས་པ་དང་། སྐོམ་པ་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་བ་དང་། གྲང་བ་དང་། ཚ་བས་གནོད་པ་རྣམས་དང་། གནས་གསུམ་ལ་གནས་པ་སྐམ་ས་དང་། ཆུ་དང་བར་སྣང་ལ་རྒྱུ་བའི་དུད་འགྲོར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་མི་བཟོད་ཅིང་སོ་སོའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་བ་ནི་རིང་བར་འདུ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་མ་ལ་དམིགས་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཡང་སོས་དང་། ཐིག་ནག་དང་། བསྡུས་གཞོམ་དང་། ངུ་འབོད་དང་། ངུ་འབོད་ཆེན་པོ་དང་། ཚ་བ་དང་། རབ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100113#UT22084-068-021-100113