Degé Kangyur volume 69, F.98.b

དད་པར་བྱས་ནས་སེམས་ཡོངས་སུ་བསྒོམས་པ་དེ། ཞིང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ལ་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་དུ་བཅུག་ཅིང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་སྲུང་དུ་བཅུག་ན། དེ་ལུས་དང་བྲལ་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡང་དག་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེར་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་རང་གི་མཐུ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལས་གང་གིས་བདག་ཅག་འདིར་སྐྱེས་ཞིག་གུ་སྙམ་ནས། དེ་དག་མིར་སྐྱེས་པ་ཡང་དག་པར་དྲན་ནོ། །​འདི་ནི་མིའི་འཇིག་རྟེན་ན་བདག་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་སྦྱིན་བདག་ནི་བདག་ཡིན་ནོ། །​རྒྱུ་དེ་དང་རྐྱེན་དེ་དང་གཞི་དེས་དེ་དང་བདག་བསོད་ནམས་འཐུན་པར་གྱུར་ནས། འདིར་འོངས་པ་ལྟ་ཞིག་གུ་སྙམ་མོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉན་ཐོས་དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་དྲན་ཏེ། འདི་ལྟར་འདི་ནི་བདག་གི་སེམས་དང་བས་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དེ་དང་རྐྱེན་དེ་དང་གཞི་དེས་དེ་ནས་བདག་ལྷའི་འཇིག་རྟེན་འདིར་སེམས་དང་ལྡན་པར་སྐྱེས་པ་ལྟ་སྙམ་ནས། དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་གཞན་དུ་གྱུར་ཏེ། པད་མའི་ཚོགས་ལྟ་བུའི་ལྷ་མོ་མང་པོ་བྱད་གཟུགས་དང་མདོག་དང་ལང་ཚོ་དང་སྡུག་པ་སོ་སོ་དུ་མས་བརྒྱན་པ་མཐོང་ངོ་། །​ལྷ་མོ་དེ་དག་མཐོང་ནས་ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཇི་ལྟར་ཚེ་རབས་སྔ་མ་ལ་བྱས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མོ་ཡང་མི་དྲན་ཞིང་ཡུལ་ལ་སེམས་རྣམ་པར་ཆགས་པ། བག་མེད་པའི་གནས་སུ་སྐྱེས་པ། ཡུལ་གྱི་བདེ་བས་སེམས་ཕྲོགས་པ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་འཕངས་པའི་ཡིད་སྐྱེ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་ཡང་དག་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ལྷ་མོའི་ཚོགས་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་བྱད་གཟུགས་དཔེ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་མཐོང་ནས། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ཞུགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་མེས་ཡིད་རབ་ཏུ་བསྲེགས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མེས་བུད་ཤིང་སྐམ་པོ་ཡུན་རིང་དུ་སྲེག་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡིད་དེ་དག་རབ་ཏུ་སྲེག་པར་བྱེད་དོ། །​ལྷ་མོ་དེ་དག་ག་ལ་བ་དེར་འགྲོ་བར་བྱེད་ལ་ལྷ་མོ་རྟག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་དོན་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་ཡང་ཁ་རླངས་དྲི་ཞིམ་པོས་ནམ་མཁའ་འགེངས་ཤིང་ལྷའི་ཆ་བྱད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100695#UT22084-068-021-100695