Degé Kangyur volume 68, F.113.b

རྣམ་པར་ཤེས་ཤིང་ཡིད་མི་བདེ་བ་རྣམ་པར་ཤེས། བཏང་སྙོམས་རྣམ་པར་ཤེས་ཤིང་བདེ་བ་ཆུང་ཟད་རྣམ་པར་ཤེས་ཏེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བདེ་བའི་ཚོར་བ་སྐྱེའོ། །​དེ་བདེ་བའི་ཚོར་བ་འདི་མྱོང་བ་ན་བདེ་བའི་ཚོར་བ་མྱོང་ངོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །​དེ་ནས་དེ་བདེ་བ་མྱོང་བའི་རེག་པ་གང་འགགས་ན། དེ་བདེ་བ་མྱོང་བའི་རེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོར་བ་སྐྱེས་པ་མྱོང་བ་ན། བདག་གི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ནུབ་བོ་ཞེས་ཚོར་བ་ནུབ་པ་སོ་སོར་མངོན་པར་ཤེས་སོ། །​བདག་གི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་སྐྱེ་སྟེ། བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཚོར་བ་སོ་སོར་མངོན་པར་ཤེས་སོ། །​བདག་གི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་དག་སོ་སོར་མངོན་པར་ཤེས་སོ། །​ཇི་ལྟར་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པར་བྱའོ། །​ཡིད་བདེ་བ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིད་བདེ་བའི་གཞིར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་བདེ་བ་སྐྱེས་པའོ། །​ཡིད་མི་བདེ་བ་སོ་སོར་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིད་མི་བདེ་བའི་གཞིར་འགྱུར་བའི་རེག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་མི་བདེ་བ་སྐྱེས་པའོ། །​དེ་ནས་འདི་ལྟར་དེའི་ཡིད་བདེ་བའི་གཞིར་འགྱུར་བའི་ཚོར་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྗེས་སུ་རྟོག་སྟེ། ཡིད་བདེ་བའི་གཞིར་འགྱུར་བ་འགོག་པ་མཐོང་ནས་ཡིད་བདེ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །​གང་བདག་གི་ཡིད་བདེ་བའི་ཚོར་བ་སྔོན་སྐྱེས་པ་དེ་ཟད་ཅིང་ཞི་ལ་རྣམ་པར་བྲལ་བ་དེ་ལས་དེའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྐྱེ་སྟེ། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སོ་སོར་མྱོང་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་མི་བདེ་བ་ལ་ཡང་བརྗོད་པར་བྱ་ཞིང་བཏང་སྙོམས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །​དེའི་ས་གཞན་གསུམ་པ་འདི་ལ་འཇུག་པ་ལ་ས་བླའི་གནོད་སྦྱིན་ཤིན་ཏུ་དགའ་ནས། བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། །​དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-100090#UT22084-068-021-100090