Degé Kangyur volume 71, F.42.b

།རྣམ་པར་གཤེའོ། །​འགྱོད་པར་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དཔེར་ན་ཡང་སྐྱེས་བུ་གཞན་འགའ་ཞིག་གཙང་མ་འདོད་པ་གཙང་མ་ལ་བསྟེན་པ་གཙང་མ་རྣམས་ལ་སོ་སོར་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་དག་བརྒྱ་ལ་ཞིག་ན་བཤང་བ་ཟ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤེད་ན་མི་ཤེས་པས་སམ་བྱིས་པར་གྱུར་པས་གཞན་གྲོགས་པོ་མ་ཡིན་པ་དག་གིས་ཟར་བཅུག་པར་གྱུར་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེས་མི་གཙང་བ་དེ་རྣམ་པར་སྨོད་པར་བྱེད་ཅིང་སྨེ་བར་བྱེད་ལ་ཕྱིས་ཀྱང་ཀུན་ནས་ཟ་བར་མི་བྱེད་པར་དེས་ཀྱང་འགྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་ངམ་དེའི་རིགས་ཅན་གཞན་དག་རྣམས་ཀྱང་རུང་སྟེ་གང་འགའ་ཞིག་དགེ་བ་རྗེས་སུ་ཚོལ་བ་རྣམས་ལ་ཅི་ཞིག་ལྟར་མི་དགེ་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དག་སྐྱེས་པར་གྱུར་ན་ཡང་རྣམ་པར་སྨོད་པར་བྱེད་དོ། །​སྨེ་བར་བྱེད་དོ། །​གང་དག་གིས་ཁྲིད་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་དག་ན་ཡང་མི་སྐྱེ་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ་སེམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅིང་དགེ་བ་ལ་ཡང་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། །​འདི་ནི་བག་མེད་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པ་དང་། བག་མེད་པ་རླག་པར་བྱེད་པ་དང་བག་མེད་པ་རྣམས་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །​དེའི་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཚོལ་བ་རྣམས་དང་། འཁོར་བའི་འཇིགས་པས་འཇིགས་པ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལྟར་བསླབ་པར་བྱ་སྟེ། མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡིད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ན་ཡང་འགྱོད་པར་བྱའོ། །​འདིར་ནི་བག་ཡོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་ཀྱང་བག་མེད་པར་ནི་མི་བྱའོ། །​དེ་ལྟ་བས་ན་མི་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བ་གཅིག་པུར་གྱུར་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། རོ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་དང་ཡིད་ལ་གཅགས་པར་བྱེད་པ་སྟེ་ཆོས་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་གཞན་ཡང་དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་འཕེལ་བ་བྱེད་པ་དག་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་ངན་སོང་གིས་འཇིགས་པའོ། །​ངན་སོང་གིས་འཇིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཡིན་ཏེ། འདིར་ངན་སོང་གིས་འཇིགས་པའི་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་བག་མེད་པ་རྣམས་རླག་པར་བྱེད་པ་དང་། བག་མེད་པ་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101819#UT22084-068-021-101819