Degé Kangyur volume 70, F.27.a

ཀྱི་སྒྲ་དུ་མ་རྣམས་སོ། །​དེ་ལམ་དེ་ཉིད་ནས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད་པར་བྱེད་ཅིང་རྒྱན་དང་ཆ་བྱད་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྷའི་བུ་མོ་རྣམས་དང་། རྣམ་པ་དུ་མར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་ནགས་དེ་དག་ན་ཡོན་ཏན་དེ་དག་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དུ་མས་ཀུན་ཏུ་གང་བ་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ལེགས་པར་མཐོང་བ་དང་རྣམ་པ་དུ་མར་ཡང་མིག་གི་རྒྱུ་བ་ལེགས་པར་གཏོད་པར་བྱེད་དོ། །​ནགས་དང་ཉེ་བའི་ནགས་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་རྣམས་ལ་མར་ག་ཏའི་སྡོང་བུ་རྣམས་ཀྱི་རྩེ་མོ་སྔོན་པོའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་དང་། ས་གཞི་རྣམས་ལ་ཡང་ཐང་ལ་རྒྱུ་བའི་བྱ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་ལེས་རྣམ་པར་བཀྲ་བར་བྱས་པའི་བྱ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚིག་གདངས་སྙན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་པར་མཐོང་ངོ་། །​དེ་ལྟར་ཐང་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མཐོང་བར་གྱུར་ནས་དེ་དག་རྣམས་མཐོང་ནས་ཆུ་རྣམས་ལ་ཡང་མཐོང་བ་ནི་རྒྱགས་པའི་ཀཱ་རཎྜ་བ་དང་། ངུར་པ་དང་ངང་པའི་སྒྲའི་ཁྱད་པར་ཅན་མཆོག་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆ་ཤས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོའི་ནགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རྣམས་སུ་མིག་རིག་རིག་པོར་གྱུར་པས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་གཟུགས་རྣམས་ཉེ་བར་འཛིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་འདིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་འདོད་པའི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པས་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་རྣམ་པར་ལྟ་བར་བྱེད་པ་ན་ལྷ་མོའི་ཚོགས་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཀུན་ཏུ་གང་བ་དང་མཆོག་ཏུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་རྒྱན་དང་ཆ་བྱད་ཅན་གྱི་ལྷའི་བུ་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཉེ་འཁོར་ཀུན་ཏུ་གང་བའི་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་རྣམས་དེས་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ་ཇི་ལྟར་ཁ་དོག་རྣམ་པར་བཀྲ་བའམ། རྩིག་པའི་ལོགས་སམ། ཚོན་གྱིས་བྲིས་པའི་ཐང་ཀ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་དག་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །གླུ་དང་གར་དང་རྔའི་སྒྲ་ཀུན་ནས་སྒྲོགས་པ་དེ་དག་རྣམས་དེས་མཐོང་ནས་མཐོང་བའི་སྐྱོན་རྣམས་རྩོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། ནམ་མཁའ་ནས་ནམ་མཁར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམ་པ་དུ་མར་གཡོ་ཞིང་འགྱུར་བའི་སྐྱེ་གནས་བརྒྱས་ཀྱང་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དུ་བལྟས་ནས་ཕྱིར་ཡང་གང་ན་པད་མའི་ཚལ་མེ་ཏོག་གི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101165#UT22084-068-021-101165