Degé Kangyur volume 70, F.6.b

འཐུན་པ་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་ཞིང་དེ་དག་རྣམས་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྟེ། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་དེ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡིད་ཀུན་ཏུ་འདྲེས་པའི་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་རྣམས་གང་ན་རྩེད་མོའི་ནགས་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་དཔག་ཚད་སྟོང་ཕྲག་གསུམ་ཡོད་པ་དེར་འགྲོའོ། །​ནགས་དེ་ན་ཡང་བརྒྱ་སྟོང་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་དུ་མའི་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་གང་བ། གང་གི་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནི་དགའ་བའི་ཚལ་ཞེས་བྱ་བའི་ནགས་ཆེས་འཇིགས་པའི་འབྲོག་དགོན་པ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ། །​རྒྱུན་གནས་ན་རྣམ་པར་རྒྱུ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སའི་རྩེད་མོའི་ནགས་ནི་དེ་ལྟར་དགའ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ནས་ལྷ་དེ་སྔ་ནས་མ་མཐོང་བའི་དགའ་བ་དེ་དག་རྣམས་དང་། སྔར་མ་མཐོང་བ་རྣམས་དང་། སྔར་མ་ཐོས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་རྟག་ཏུ་མེད་པ་དང་དཔེ་མེད་པར་རྗེས་སུ་མངོན་པར་མཐོང་ནས་བཞིན་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་མིག་དང་ལྡན་པ་ལ་ལྷ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་ལྷ་མོ་དེས་སྨྲས་པ། ཇི་ལྟར་བདག་ཅག་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་སྔ་ན་མེད་པ་འདི་དག་རྣམས་ཅི་ཡིན། གཞན་ཡང་ལྷ་དེ་ལྷའི་ཕྲེང་བའི་མཆོག་རྣམས་འཆང་བ་ལྷ་རྫས་ཀྱི་ཙན་དན་གྱི་གཟུགས་ཀྱི་ལུས་ནམ་མཁའ་ལ་ཁང་བུ་ལ་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་དང་བཅས་པས་གླུ་ལེན་པར་བྱེད་པ་དང་། རྒོད་པར་གྱུར་པ་དང་འགྱིང་བར་གྱུར་པས་གླུ་དང་བཅས་པས་རོལ་མོའི་སྒྲ་རྣམས་བྱེད་པས་གང་ན་རྒྱལ་པོ་མུ་སུ་ལུན་དྷའི་གནས་དེར་སོང་ངོ་། །​གཞན་ཡང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ནི་ནམ་མཁའི་ཁང་བུའི་སྤྱོད་ཡུལ་ན་ལྷ་རྫས་ཀྱི་པད་མ་ལག་ན་ཐོགས་པ་ལྷ་རྫས་ཀྱི་སྟན་ལ་འདུག་པ། ནམ་མཁའ་ལ་དགའ་བར་གྱུར་པས་འགྱིང་ཞིང་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །​ལྷ་གཞན་དག་ཀྱང་ལག་ན་པི་བང་ཐོགས་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བ་དང་། རྒྱུ་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་རྣམས་བརྟོལ་ཞིང་ཉམས་པ་མེད་པར་དེ་དག་རྣམས་གང་ནས་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་མུ་སུ་ལུན་དྷའི་གནས་དེར་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་ཉེ་བར་འགྲོ་བར་བྱེད་དོ། །​ཡང་ལྷ་གཞན་རྣམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་ལེགས་པར་གནས་ནས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་གླུ་ལེན་པ་དང་ཡང་ལྡན་པས་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་རྣམས་དང་བཅས་པ་གང་ན་མུ་སུ་ལུན་དྷའི་གནས་ཡོད་པ་དེར་ཉེ་བར་བདེ་བར་འགྲོའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101124#UT22084-068-021-101124