Degé Kangyur volume 69, F.301.a

།འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྦྱིན་པ་མི་གཏོང་བསོད་ནམས་མི་བྱེད་ལེགས་པར་བསམ་པར་བྱ་བ་རྣམས་མི་སེམས་སོ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་པ་དེ་བག་མེད་པའི་རྐྱེན་རྣམས་ཀྱིས་ལུས་ཞིག་སྟེ་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་དྲུག་པ་རྣམས་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཡང་དག་པའི་མཐོང་བ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་དང་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ཀྱང་སུན་བཏོན་ནས། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །​དེ་བག་མེད་པ་དེས་དེའི་ཡིད་བག་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་རྣམ་པར་གཡེང་བས་ལུས་ཞིག་པ་ན་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་འདི་དག་ནི་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་དྲུག་པ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་རྟག་པ་ཁོ་ནར་ཡང་རོ་ལ་གང་དང་གང་དུ་ཡང་སྲེད་པར་གྱུར་ནས་དེ་དང་དེར་ཡང་རོས་འཆིང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལ་ཆགས་པར་ཡང་བྱེད་དོ། །​ཡིད་དེ་ལ་འགྲོ་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་ཡིད་ཅན་དུ་འགྱུར་གྱི། དེ་གཞན་དུ་ནི་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མི་སེམས་སོ། །​ལེགས་པར་སྤྱོད་པར་མི་བྱེད་དོ། །​རང་བཞིན་གྱིས་ཞི་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཀུན་ནས་བསྡམས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་རོ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་སྲེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསླུས་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་གཤིས་ཅན་ལེགས་པར་བྱ་བ་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སྟོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་དང་བཞི་པོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་སེམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​རང་ལ་ཕན་པ་རྣམས་མི་བྱེད་དོ། །སོའུ་མྱོ་དེ་ནི་ལུས་ཞིག་ནས་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བག་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་བདུན་པ་ཡིན་ནོ། །​སོའུ་མྱོ་གཞན་ཡང་ཤིན་ཏུ་བག་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་བརྒྱད་པ་ཡོད་དེ། བདེ་བ་འདི་གང་ཇི་སྲིད་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་དེ་སྲིད་ཉིད་དུ་ཀུན་དུ་ཞེན་པར་བྱེད་དེ། དེ་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་དང་ཐེར་ཟུག་ཏུ་མཐོང་ལ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་དེ་མ་རྟོགས་པས་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱད་པར་སྤྱོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​དོན་རྣམས་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་རྒུད་པར་ལྟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བློ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101100#UT22084-068-021-101100