Degé Kangyur volume 69, F.300.b

རྒྱུ་འདི་ཡང་སོའུ་མྱོ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ་ལྷ་མོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་ལ་ཆེད་ཆེར་བྱེད་པའོ། །​དེ་ཡང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་གཟུགས་མཐོང་བས་ཀྱང་དགའ་བ་དང་། སེམས་གཡོ་བར་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །​ཀུན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །​དེ་ཡང་གླེང་བསླངས་ལ་དགའ་བར་ཀུན་དུ་གནས་པའི་བློས་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་ཀུན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །​ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལེགས་པར་སྤྱོད་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེ་ལུས་ཞིག་པ་ན་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་བཞི་པའོ། །​གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་ལྔ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བའམ། རྫིང་བུ་དགའ་བའམ། ནགས་དང་ཉེ་བའི་ནགས་དགའ་བར་གྱུར་པའམ། པད་མའི་རྫིང་བུ་དགའ་བ་རྣམས་མཐོང་ནས་དེ་དག་རྣམས་ལ་དགའ་ཞིང་དགའ་བས་དེ་དག་རྣམས་ལ་ཡང་རྩེ་དགའ་ལ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་བ་རྣམས་སེམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​མཉམ་པར་གཞག་པའི་དྲན་པ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ་བག་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྟེན་པའོ། །​བག་མེད་པས་རྣམ་པར་སད་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཞིག་ནས་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་ལྔ་པ་ནི་སོའུ་མྱོ་འདི་ནི་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་སྟེན་པར་འགྱུར་ལ་དེ་དང་བསྟེན་པས་ཀྱང་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་སློབ་ལ་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམས་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​བྱ་བ་ངན་པ་རྣམས་རྗེས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །​སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་ལ་སྟེན་པ་པོ་དེ་བག་མེད་པས་གནས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་བག་མེད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་ལུས་ཞིག་ནས་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །​གཞན་ཡང་སོའུ་མྱོ་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་སྤྱོད་པ་རྣམ་པ་དུ་མ་བྱེད་པར་གྱུར་ལ་བློ་མང་བ་ཡིན། ལུས་ཀྱི་ལེགས་པར་བྱ་བ་རྣམས་རྩོམ་པ་མ་ཡིན། ངེས་པ་མེད་པ་དང་བློ་གང་དུ་ཡང་གནས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་དོན་གཅིག་ལ་ཡང་ངེས་པར་རྩོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེའི་ལུས་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ལེ་ལོ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101099#UT22084-068-021-101099