Degé Kangyur volume 69, F.300.a

སྤྱོད་ལ། །​བྱས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས་ཀྱང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​བློ་གྲོས་ངན་པ་དེ་ལུས་ཞིག་པ་ན་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་དང་ཡི་དགས་དང་དུད་འགྲོར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། བག་མེད་པས་རྣམ་པར་ཉམས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​དེའི་ཕྱིར་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྟག་ཏུ་དགེ་བ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བག་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་སྟེ་འདི་ནི་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་དང་པོའོ། །​གཞན་ཡང་སོའུ་མྱོ་བག་མེད་པ་ནི་རྒྱུ་གང་གིས་བག་མེད་པ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཕྱོགས་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་མི་འཐུན་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་གཡོ་བར་གྱུར་པས་མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ནས་ཀུན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་ལ། ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པར་བྱེད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པར་གྱུར་ཏེ་ཡིད་གཞན་དུ་འཇུག་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ་རྟག་ཏུ་མི་དགེ་བ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རོ། །​དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་པར་འགྱུར་རོ། །​བློ་རྣམ་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ལུས་ཞིག་པ་ན་ཐབས་མ་ཡིན་པའི་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བར་སྐྱེའོ། །​བག་མེད་པའི་རྒྱུ་ལས་འདི་ནི་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་གཉིས་པའོ། །​གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་དུ་འདྲེས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་སྔོན་ཐོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་འབའ་ཞིག་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་དོ། །​འདོད་ཆགས་ལ་རྟེན་པའམ། ཞེ་སྡང་ལ་རྟེན་པའམ། གཏི་མུག་ལ་རྟེན་པས་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེས་དེ་དག་རྣམས་ལ་སེམས་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་ལ་སོང་བའི་ཡིད་ཅན་དེ་ལ་སོང་བའི་སེམས་ཀྱིས་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལ་སེམས་པར་མི་བྱེད་དོ། །​དེའི་ཡིད་རྣམ་པར་གཡེང་བར་འགྱུར་ཏེ། བག་མེད་པའི་རྒྱུ་གསུམ་པ་འདི་གང་གིས་ཀུན་ནས་བཅིངས་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཉེས་པར་སྤྱད་པ་རྣམས་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དེ། དེ་ལུས་ཞིག་པ་ན་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེའོ། །​བག་མེད་པས་རྣམ་པར་ཉམས་པར་བྱས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་གསུམ་པའོ། །​གཞན་ཡང་བག་མེད་པའི་རྒྱུ་བཞི་པས་སེམས་ཅན་གང་དག་བག་མེད་པ་རྣམས་ནི་ལུས་ཞིག་ནས་ཐབས་མ་ཡིན་པ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །​བག་མེད་པའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101098#UT22084-068-021-101098