Degé Kangyur volume 69, F.295.b

ལྗོན་ཤིང་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་དང་ལྡན་པ་ཉི་མ་བརྒྱ་སྟོང་བས་ཆེས་ལྷག་པའི་འོད་འབར་བའི་ལྷའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་རྟག་ཏུ་སྤྲོ་བའི་འཐབ་བྲལ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ས་དེ་དག་ཏུ་སླེབ་ནས། འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མངའ་བདག་མུ་སུ་ལུན་དྷ་དེ་ས་གཞི་ལ་ལེགས་པར་བཞུགས་པ་ལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེས་ལྷ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཚིག་རྣམ་པ་དུ་མས་མགུ་བར་བྱས་ནས་གང་ན་མཚོའི་འཇུག་ངོགས་ཡོད་པ་དེར་དེ་དག་རྣམས་ལེགས་པར་འགྲོའོ། །​དེ་དག་རྣམས་དེར་ཉེ་བར་སོང་ནས་དེ་དག་ཀྱང་མཐོང་ན་ཡིད་འཕྲོག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁང་བཟངས་ཡོད་པ་དེར་འཇུག་གོ། །​དེར་ཞུགས་པ་ན་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ཤས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་དཔལ་སྟོང་ཕྲག་དང་ལྡན་ཞིང་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མཚུངས་པར་མཆོད་པར་བྱེད་དེ། འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མངའ་བདག་དེ་དེར་ལེགས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་ནི་ལྷ་རྫས་མཆོག་གི་དཔལ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱིས་རྣམ་པར་བཀྲ་བར་བྱས་པའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདེ་བ་སྟོན་པའི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལེགས་པར་བཞུགས་ཏེ། མཆོག་ཏུ་དགའ་བས་ལྷག་པར་དགའ་བ་ཆེས་རྒན་པའི་ལྷའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་མདུན་དུ་བདར་ནས་ལྷ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མས་ཉེ་བར་མཛེས་པར་གྱུར་པ་ན། དེ་ནས་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེ་དག་རྣམས་ན་སོ་ཆེས་ལྷག་པས་རྒན་པའི་ལྷ་དེ་རྣམས་ལ་དྲིས་པ། བདག་ཅག་གི་བླ་མའི་མཆོག་དུས་རིང་པོ་ནས་མཇལ་བའི་འཐབ་བྲལ་གྱི་མངའ་བདག་ཅིའི་ཕྱིར་པད་མ་ལ་ལེགས་པར་ཞོན་ནས་འདིར་བྱོན། དེ་ནས་མུ་སུ་ལུན་དྷ་དེས་ལྷ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ལྷ་ཁྱེད་རྣམས་ངས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་པད་མའི་ནང་དུ་མཐོང་ནས་ངེད་ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་གང་བ་པད་མ་གང་ལ་ཞོན་ནས་འདིར་འོངས་ལ། དེར་ཡང་རྒྱ་ཆེར་འཐབ་བྲལ་གྱི་བདག་པོ་དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྒོ་ནས་མཁྱེན་པར་བྱེད་དེ། རྒན་པའི་མཆོག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན་ནོ། །​དེ་ནས་དེ་ཐོས་པ་དང་ལྷ་གང་དག་ཆེས་ལྷག་པར་བལྟ་ན་སྡུག་ཅིང་མཐོང་བ་ནི་ཆེས་དགེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བ་དེ་དག་གིས་འཐབ་བྲལ་གྱི་མངའ་བདག་མུ་སུ་ལུན་དྷ་དེ་ལ་སྐྱེས་པའི་རབས་དེ་དག་ངེས་པར་མཁྱེན་པར་བྱེད་དེ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh287.html?part=UT22084-068-021-101089#UT22084-068-021-101089