Degé Kangyur volume 67, F.310.a

མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདས་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་བརྩེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་བརྩེགས་པ་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞུགས་ཏེ། འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། །​མ་ཕམ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་བརྩེགས་པ་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་བསྐལ་པར་ལོན་ཏེ། མ་ཕམ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཡང་གདན་འདི་ཉིད་ལ་འདུག་བཞིན་དུ་ངས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤའི་མིག་གིས་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ན་གདན་ལ་བཞུགས་བཞིན་དུ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤའི་སྤྱན་གྱིས་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་དང་ང་དང་འཁོར་དུ་བཅས་པ་གཟིགས་སོ། །​མ་ཕམ་པ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤའི་སྤྱན་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང་མོས་པར་བྱེད་པ་དང་། མངོན་པར་དད་པར་བྱེད་པ་དང་། ངའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་དད་པར་བྱེད་པ་དང་། མངོན་པར་དད་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་བྱེད་པ་དང་། མོས་པར་བྱེད་པ་དང་། ནེམ་ནུར་མི་བྱེད་པ་དང་། ཐེ་ཙོམ་མི་ཟ་བ་དེ་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཕགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཀྱང་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བས་ན་མ་ཕམ་པ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཚན་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་མཉན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་མེས་ཡོངས་སུ་གང་བ་ལས་ཀྱང་རྒལ་ཏེ་འགྲོ་བར་བྱའོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ་ཕམ་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཆོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-807#UT22084-067-005-807