Degé Kangyur volume 67, F.309.b

མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀྱི་བར་དུ་དེ་དག་ནམ་དུ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སངས་རྒྱས་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་དང་བྲལ་བར་མི་སྐྱེ་སྟེ། ནམ་དུའང་ཆོས་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་དུའང་མི་ཁོམ་པར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་དུའང་བསླབ་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། ནམ་དུའང་དྲན་པ་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར། མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་ཀྱི་བར་དུ་ནམ་དུའང་ཡེ་ཤེས་དང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​མ་ཕམ་པ་གང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་ཉན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ངའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་ཡང་ཡིད་ཆེས་ཤིང་མོས་པ་དང་། མངོན་པར་དད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་གནས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་འགྱུར། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་། དམ་པ་དང་། རབ་མཆོག་དང་། བླ་ན་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​དེ་བས་ན་གནས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་གནས་པར་འདོད་པ་དང་། དམ་པ་དང་། རབ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་གནས་པར་འདོད་པ་དེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཚན་མཉན་པར་བྱའོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོ་བརྩེགས་པ་རྣམ་པར་བསྒྲགས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཕྱག་བྱའོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ་ཕམ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བཞུགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ཇི་ཙམ་དུ་རིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བྱུང་ནས་ཇི་སྲིད་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མ་ཕམ་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​མ་ཕམ་པ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བྱེ་མའི་ཕུང་པོར་གྱུར་པ་དེ་ལས་བྱེ་མའི་འབྲུ་རེ་རེ་བླངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་རེ་རེར་བཞག་པ་རྣམ་གྲངས་དེས་བྱེ་མ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ཕྱེ་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་དུ་བྱེ་མ་བཞག་པ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བྱེ་མས་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་མས་གང་བ་དེ་དག་གི་བྱེ་མའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་བས་ཆེས་མང་ཞིང་ཆེས་གྲངས་མེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདས་པ་ན།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh266.html?part=UT22084-067-005-806#UT22084-067-005-806