The Ākāśagarbha Sūtra

Kangyur volume 66, folio 278a

ཆོས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་འཆད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་རྒྱལ་རིགས་འཁོར་དང་བཅས་པས་ཤིན་ཏུ་བཀུར་སྟི་བྱས་པ་དང་། རིམ་གྲོ་བྱས་པ་དང་། མཆོད་པ་བྱས་པར་འགྱུར། དེ་དག་གིས་དགེ་སློང་སྤོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཁྱིམ་པ་ལ་བརྗོད་པ་དང་། རྒྱལ་རིགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་དགེ་སློང་སྤོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་དེ་དག་ལ་ཞེ་སྡང་ཞིང་འཕྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་དེ་ན་དགེ་སློང་སྤོང་བ་ལ་བརྩོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུ་བྱ་བ་དེ་ཁ་ཏོན་ལ་བརྩོན་པའི་དགེ་སློང་ལ་འབུལ་བར་བྱེད་པས་དེ་གཉི་ག་ལྟུང་བའི་རྩ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་པ་ནི་ཞིང་དམ་པ་ཡིན་གྱི། ཁ་ཏོན་པ་དང་ཞལ་ཏ་ལ་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགེ་སློང་བསམ་གཏན་པ་དག་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཟུངས་དང་། བཟོད་པ་དང་། ས་དག་ལ་སྣོད་དུ་གྱུར་པ། སྦྱིན་གནས་དམ་པ་སྣོད་དམ་པར་གྱུར་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྣང་བར་བྱེད་པ། ལམ་སྟོན་པར་བྱེད་པ། ལས་ཀྱི་ཞིང་དང་ཉོན་མོངས་པའི་ཞིང་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྲོ་བའི་ལམ་ལ་གཞོག་པར་བྱེད་པའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་ཚེགས་མ་བྱུང་བ། འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་བརྒྱད་པ་སྟེ། ལྟུང་བའི་རྩ་བ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་སྔོན་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྐྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྤྲུགས་པར་འགྱུར། ངན་སོང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར། ལྟུང་བའི་དངོས་པོར་འགྱུར། ལྷ་དང་མིའི་བདེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་ཕས་ཕམ་པར་འགྱུར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསླུས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འདྲ་བ་དག་གི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་དག་གི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལ་ལར་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་གཟུགས་དང་། ཆ་ལུགས་དང་། སྤྱོད་ལམ་གྱིས་ལ་ལར་ནི་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་དང་། ཆ་ལུགས་དང་སྤྱོད་ལམ་ནས་དུད་འགྲོའི་མཚན་མ་དང་། སྤྱོད་ལམ་གྱི་བར་དུ་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ཏེ། རྒྱ་ཆེར་ཇི་ལྟར་དཔའ་བར་འགྲོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་བཀླག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་དེ་དང་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་འཐུན་པ་


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html#source-link-29