Degé Kangyur volume 66, F.276.a

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། ལེགས་པར་སྤྱད་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཁྱོད་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལྷོགས་ཤིག །​དེའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་དང་། ངག་དང་། ཡིད་ཀྱིས་མི་དགེ་བའི་ལས་གང་ཆུང་ཟད་བསྒྲུབས་པ་དེ་དག་དེའི་ཕྱིར་དག་ཅིང་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གྱི་བར་དུ་དེ་སྐད་ཟེར་ན། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་གསུམ་པའོ། །​གཞན་ཡང་རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ལ་ཞིག་ལ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གཏམ་སྤོངས་ཤིག །​མ་ཉན་ཅིག །​མ་ཀློག་ཅིག །​གཞན་ལ་མ་སྟོན་ཅིག །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའི་གཏམ་སྤོང་བར་གྱིས་ཤིག །​ཁྱོད་ནི་དེའི་ཕྱིར་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཁྱོད་ནི་དེའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མཐར་འབྱིན་པར་བྱེད་མི་ནུས་ཀྱིས། ཁྱོད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཏམ་ལ་དད་པར་གྱིས་ཤིག །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉོན་ཅིག །​ཁྱོད་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལྷོགས་ཤིག །​གཞན་ལ་སྟོན་ཅིག་དང་དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་ངན་འགྲོ་དང་། ངན་སོང་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་དུ་འགྲོ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་སྐད་སྨྲས་ནས། གལ་ཏེ་དེ་དེའི་ཚིག་བཞིན་དུ་བྱེད་ཅིང་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལེན་པར་བྱེད་ན་གཉི་ག་ཡང་ལྟུང་བའི་རྩ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་བཞི་པའོ། །​གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་བ་དག་ལྕེ་གཉིས་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞན་དུ་སེམས་ལ་གཞན་དུ་སྟོན་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་སྒྲ་གྲགས་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་། རྙེད་པ་དང་། བཀུར་སྟིའི་ཕྱིར་འདོན་པར་བྱེད། ཁ་ཏོན་བྱེད། འཛིན་པར་བྱེད། ཀློག་པར་བྱེད། འཆད་པར་བྱེད། ཕ་རོལ་ལ་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་སྟོན་པར་བྱེད་ཅིང་བདག་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཡིན་གྱི། གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་སྐད་ཟེར་ཞིང་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟིའི་ཕྱིར་གཞན་ལ་ཕྲག་དོག་ཏུ་བྱེད་ལ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html?part=UT22084-066-018-343#UT22084-066-018-343