Degé Kangyur volume 66, F.275.b

།གལ་ཏེ་དེས་བདག་ཉིད་མདུན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བསྟན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སྐྱ་རེངས་འབྱུང་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ལངས་ཏེ། སྐྱ་རེངས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། འདི་སྐད་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །​སྐྱ་རེངས་སྐྱ་རེངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། སྐྱ་རེངས་ཁྱོད་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགབ་པར་མཛོད་ཅིག །​ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བདག་གི་ཚིག་གིས་གསུངས་ཏེ། ཅི་ནས་ཀྱང་དེ་དག་གི་རྨི་ལམ་དུ་སྟོན་ཅིང་དེའི་སླད་དུ་བདག་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་འཆགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་མཛོད་ཅེས་བྱས་ཏེ། དེས་དེའི་ཚེ་མལ་དུ་གཉིད་ལོག་པར་བྱའོ། །​སྐྱ་རེངས་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེའི་རྨི་ལམ་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཆེན་པོས་དེའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་ཡང་འཆགས་སུ་འཇུག་གོ། །​ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དེ་དེ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་བརྗེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཀྱང་མྱུར་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །​གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དག་ལ་ལ་ཞིག་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་མི་ནུས། ཁྱོད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཀྱིས། ཁྱོད་མྱུར་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག་དང་། དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་མྱུར་དུ་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་བར་དུ་དེ་སྐད་ཟེར་ན་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་གཉིས་པའོ། །​གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ལ་ཞིག་ལ་ཀྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html?part=UT22084-066-018-342#UT22084-066-018-342