The Ākāśagarbha Sūtra

Kangyur volume 66, folio 275b

།གལ་ཏེ་དེས་བདག་ཉིད་མདུན་དུ་མངོན་སུམ་དུ་མ་བསྟན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེས་སྐྱ་རེངས་འབྱུང་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་ལངས་ཏེ། སྐྱ་རེངས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱ་སྟེ། འདི་སྐད་དུ་བརྗོད་པར་བྱའོ། །སྐྱ་རེངས་སྐྱ་རེངས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ། སྐྱ་རེངས་ཁྱོད་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགབ་པར་མཛོད་ཅིག །ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བདག་གི་ཚིག་གིས་གསུངས་ཏེ། ཅི་ནས་ཀྱང་དེ་དག་གི་རྨི་ལམ་དུ་སྟོན་ཅིང་དེའི་སླད་དུ་བདག་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་འཆགས་པར་འགྱུར་བ་དང་། འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མིག་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་མཛོད་ཅེས་བྱས་ཏེ། དེས་དེའི་ཚེ་མལ་དུ་གཉིད་ལོག་པར་བྱའོ། །སྐྱ་རེངས་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དེའི་རྨི་ལམ་དུ་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐབས་ཆེན་པོས་དེའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་ཡང་འཆགས་སུ་འཇུག་གོ། །ཐབས་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་སྟོན་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དེ་དེ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་བརྗེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཤིན་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཀྱང་མྱུར་དུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་དག་ལ་ལ་ཞིག་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྤྱོད་མི་ནུས། ཁྱོད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཀྱིས། ཁྱོད་མྱུར་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིག་དང་། དེའི་ཕྱིར་ཁྱོད་མྱུར་དུ་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་བར་དུ་དེ་སྐད་ཟེར་ན་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པའི་ལྟུང་བའི་རྩ་བ་གཉིས་པའོ། །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ལ་ཞིག་ལ་ཀྱེ་ཁྱོད་ཀྱི་སོ་སོར་ཐར་པའི་འདུལ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html#source-link-24