The Ākāśagarbha Sūtra

Kangyur volume 66, folio 269b

བག་ལ་ཉལ་ཤེས་ནས་ཇི་ལྟར་འདི་ན་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་འདིའི་ཕྱིར་འོང་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བཀོད་པ་ཆེན་པོ་བལྟ་བའི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཇི་ལྟར་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འདི་ཉིད་དུ་མི་སྣང་བར་གྱུར་ནས་ནུབ་ཕྱོགས་ནས་འདིར་འོང་ཞིང་། ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། མཐའ་ཡས་པའི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་བསྟན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱོ་བར་བྱས་ནས་དེའི་འོག་ཏུ་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པས་བསྒྲུབ་པའི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་བསྟན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་བསྟན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མི་སྐྱེ་བའི་བཀོད་པ་སྟོན་དུ་ཟིན་ན་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་རྨོངས་པར་འགྱུར། བསླད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའི་བར་དུ་ཡང་བསླད་པར་འགྱུར་བས་འདིའི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། སྦྱོར་བའི་མཚན་མ་སྟོན་པར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཆོས་ཟབ་མོའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་ཐབས་ཤེས་པ་ལ་གནས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སོ། །ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ། །ཡེ་ཤེས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་ལ་མཁས་སོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཆོག་རྒྱལ་པོ་ལ་འོས་པ་དང་འདྲའོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པར་སྐྱེ་བར་སྟོན་པའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པའི་ནད་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་བར་བྱེད་པའོ། །ལུས་ཀྱི་དུག་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་ནད་གསོ་བར་བྱེད་པའོ། །སེམས་ཅན་གང་དག་ལྟ་བ་ངན་པས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པའི་འཁོར་བའི་འབྲོག་བསླད་ནས་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པར་གནས་པའི་ཐབས་མི་ཤེས་པ་དེ་དག་ཀྱང་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་མིང་རྗོད་པར་བྱེད། ཕྱག་འཚལ་བར་བྱེད། དྲི་འབུལ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh260.html#source-link-12