Degé Kangyur volume 66, F.215.b

ནས་ནམ་མཁའ་ལས་རྡོའི་ཆར་པ་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཆར་མངོན་པར་རབ་ཏུ་དབབ་པར་བརྩམས་ཏེ། ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་རླག་པར་འདོད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མཐུས་དེར་མེ་ཏོག་གི་ཆར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་རབ་ཏུ་བབ་སྟེ། ཀླུ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་གྱུར་ཏོ། །​དགའ་ཁྱབ་མས་སྨྲས་པ། ཀྱེ་བདུད་ཀྱི་བུ་མོ་དག་ཁྱེད་ལྟོས་ཤིག །​འཛམ་བུའི་གླིང་དེར་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལ་ཀླུ་གང་དག་སྐྱབས་སུ་དོང་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འདི་སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་གནོད་པར་བྱེད་ན་གང་དག་འདིར་འཁོད་ནས་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་དོང་བ་རང་གི་བུ་མོ་ཁྱེད་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས། བདུད་ཀྱི་བུ་མོས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་སེམས་ཅན་སུ་འགྲོ་བ། །​བདུད་རྣམས་བྱེ་བས་གསད་པར་མི་ནུས་ཏེ། །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤིང་བློ་ནི་འཁྲུགས་ཟིན་ཀྱང་། །​དེ་ནི་ངེས་པར་སྐྱེ་བའི་ཕ་རོལ་འགྲོ། །​སྟོན་པ་ལ་ནི་མེ་ཏོག་གཅིག་གཏོར་ཞིང་། །​བྱང་ཆུབ་སྨོན་ལམ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་པས་ན། །​དེ་ནི་བདུད་རྣམས་དུ་མས་གསད་མི་ནུས། །​ནེམ་ནུར་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །​དེ་ཡིས་བསླབ་པའི་གཞི་ནི་གཅིག་བླངས་ཤིང་། །ཚིག་གི་དོན་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཉན་བྱེད་ལ། །​བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་ནི་སེམས་ཀྱང་བསྐྱེད་པ་དེ། །​སེམས་ཅན་ཁ་ལོ་སྒྱུར་འགྱུར་ནེམ་ནུར་མེད། །​ཡབ་ཀླུ་ཚོགས་འདི་མཐོང་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །​དེར་ནི་མེ་ཏོག་ཆར་པ་སྣ་ཚོགས་འབེབས། །​སངས་རྒྱས་ཡུལ་གཅིག་གིས་ནི་ཁྱོད་ལ་བསྔོས། །​དེར་ནི་ཅི་ཡང་ནུས་པར་མ་གྱུར་ཏོ། །​གང་གིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་སྡིག་ཟད་ཅིང་། །​བདག་ཅག་གི་ནི་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་འབྱང་བ། །​ཆེད་དུ་ལུང་བསྟན་པ་ནི་དེར་ཉན་པའི། །​རིག་པ་གཅིག་ཀྱང་དེར་ནི་སྟོན་པས་གསུངས། །​དེ་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་ཤས་ཆེར་འཁྲུགས་ཤིང་གཤེ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་ཞིང་ཡིད་མི་བདེ་བ་སྐྱེས་ནས་མྱ་ངན་གྱི་ཁང་པར་གཅིག་པུ་འདུག་གོ། །​དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྐར་མ་ལ་དགའ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཚངས་པའི་གནས་པ་དམིགས་པ་མེད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh257.html?part=UT22084-066-015-886#UT22084-066-015-886