Degé Kangyur volume 66, F.23.a

བཀའ་སྩལ་པ། མཉམ་པར་གཞག་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་སོ། །​སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བར་བྱ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སེམས་ལས་སོ། །​མི་གནས་པ་ནི་དེ་ལ་མ་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རྟག་ཏུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མཉམ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་བསྲེག་པར་བྱ་བ་ནི་སྲེགས་ཤིག །​ཚིག་པ་ནི་སྐྱེད་ཅིག །​སྐྱེས་པ་ནི་ཐོང་ཅིག །​རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ནི་བསྡུས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བསྲེག་པར་བགྱི་བ་སྲེག་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་ཚིག་པ་རྣམས་སྐྱེད་པ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་སྐྱེས་པ་རྣམས་གཏོང་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་རྣམས་སྡུད་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། བསྲེག་པར་བྱ་བ་སྲེག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་ཀྱི་མེས་སྲེག་པའོ། །​ཚིག་པ་སྐྱེད་པ་ནི་ཐབས་ཀྱིས་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་གཟུང་བའོ། །​སྐྱེས་ནས་གཏོང་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱ་བ་ཅི་ཡོད་པ་ལ་སྙིང་ལས་སུ་བྱ་བའོ། །​རྣམ་པར་ཕྱེ་བས་བསྡུ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་ཚིག་བླ་དགས་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་ལྟ་བས་ན་དུས་མ་ཡིན་པ་ནི་དུས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​དུས་ནི་དུས་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །​དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པར་ཡང་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དུས་མ་ལགས་པ་ལ་དུས་སུ་འཚལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དུས་ལ་དུས་མ་ལགས་པར་འཚལ་བ་ལགས། ཇི་ལྟར་ན་དུས་དང་དུས་མ་ལགས་པ་ལ་མཁས་པ་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དུས་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །​ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ཏེ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དུས་སོ། །​དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་ནི་དུས་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ནི་ཚུལ་ལོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh244.html?part=UT22084-066-002-241#UT22084-066-002-241