Degé Kangyur volume 64, F.33.b

།སེམས་ཅན་གྱི་དོན་ལ་མ་ཕྱོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤེས་རབ་ཅན་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན་སེམས་ཅན་གང་རྣམས་ངན་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཆུང་བ། བླུན་པོ་གླེན་པ། ལུག་ལྟར་ལྐུགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་པ་འདི་ལས་བསྙིགས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྤངས་པར་གྱུར་པ་ཡོད་པ་དེ་དག་བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ལ། བདག་གིས་དེ་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་ཏུ་བཅུག་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་སྐྱེད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལྟར་སེམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བདུད་ཀྱི་གནས་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གཡོའོ། །​སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དེའི་བསྔགས་པ་གསུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མྱུར་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བའི་སྨོན་ལམ་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་སྟེ། བདུད་ཀྱི་དཔུང་གཞོམ་པ་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། ཡང་དེ་ལས་འདས་པར་སྨོན་ལམ་མི་འདེབས་པ་འདི་ནི་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན། མར་རམ། འབྲུ་མར་གྱི་སྣོད་ཁ་ཐ་ཆད་དུ་གང་སྟེ། ལྷག་པར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་གྱི་ཐིགས་པ་ཡང་མི་ཤོང་ན། དེའི་ཕྱིར་ཨེ་མའོ་སྣོད་གང་བ། ཨེ་མའོ་སྣོད་ཤིན་ཏུ་གང་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སྨོན་ལམ་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་མ་རྫོགས་པ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་བས་ན་ལེགས་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་བྱ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྨོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1063#UT22084-064-001-1063