The Jewel Cloud

Kangyur volume 64, folio 43b

ཡང་དག་པའི་ནན་ཏན་གྱིས་བདག་བསྟོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་དང་ཁྱད་ཞུགས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་པ་དང་། ཆོས་བསྟན་པས་ང་རྒྱལ་ཆོམས་པར་བྱེད་ཅིང་དགེ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་ང་རྒྱལ་ཀྱིས་སྙེམས་པའི་རྩེ་མོ་འཐོར་ཞིང་འཇིག་ལ་རབ་ཏུ་རྙིལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཀུན་ནས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རླུང་མར་ནི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་སྤྲིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཅན་དང་། ཟབ་ཅིང་གསལ་ལ་མཉེན་ཞིང་འཇམ་པའི་འབྲུག་སྒྲ་རྒྱ་མཚོའི་དབྱངས་ཅན། ཀླུང་རོ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱིན་ཅིང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་དབྱངས་རྗེས་སུ་གྲག་པ། གློག་གི་ཕྲེང་བའི་རྒྱན་གྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ་གང་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་དག་ཀུན་ནས་ཡོངས་སུ་ཁེབས་པར་བྱས་ཏེ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་དང་། ལོ་ཏོག་དང་། སྡོང་པོ་ཡོངས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཆར་གྱི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མངོན་པར་འབེབས་པའི་སྤྲིན་ཆེན་པོ་ཀུན་ནས་སློང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རླུང་མར་ཡང་ལུས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྲིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བྱེད་པ། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་མུ་མེད་པ་སྣང་བར་བྱེད་པ། འོད་ཟེར་ཁ་དོག་མཐའ་ཡས་པའི་གློག་གི་ཕྲེང་བའི་རྒྱུན་འབྱུང་བ། ཡང་དག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཡན་ལག་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་པ་སྒྲོགས་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རླུང་མར་གྱིས་ཡང་དག་པར་མཐོ་བ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཀླས་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་དག་གིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ནས་ཁེབས་པར་བྱས་ཤིང་ངན་སོང་དང་མི་ཁོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་བསླང་སྟེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་དང་། འོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣང་བར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་ཀྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། ལྷ་དང་མི་དགའ་བ་དང་མགུ་བ་དང་རངས་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། དགའ་བ་དང་བདེ་བ་མཆོག་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་དཀར་པོའི་ལོ་ཏོག་དང་། རྩི་ཆེན་པོ་དང་།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html#source-link-85