Degé Kangyur volume 64, F.14.a

ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་འཇིགས་པ་རྣམས་ཡིན། འཇིགས་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཡིན། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལ་བརྟན་པ་རྣམས་ཡིན། མི་གནས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་པ་རྣམས་ཡིན། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པས་བསྡམས་པ་རྣམས་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་སྡེའམ། འདུལ་བའམ། གནས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་ལ་དག་ཏུ་བསླབ་པའི་གནས་འདི་དག་གང་བཅས་པ་དེ་དག་སྟོན་པས་བསྟན་པའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། གནས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་སློབ་ཀྱི། རིགས་ལ་འདོད་ཆགས་པས་མ་ཡིན། ལྟ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་པས་མ་ཡིན། འཁོར་ལ་འདོད་ཆགས་པས་མ་ཡིན། གང་ཟག་གི་སྐྱོན་གྱི་ཕྱིར་བསླབ་པའི་གནས་དེ་དང་དེ་དག་ལ་རི་མོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པས་བསྡམས་པ་ཡིན་ནོ། །​ཇི་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་སྡོམ་པས་བསྡམས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་སྙམ་དུ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། བདག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་ཀྱིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་སྡེ་དེ་དང་དེ་དག་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་གནས་འདི་དག་གང་བཅས་པ་དེ་དག་ལ་བདག་གིས་བསླབ་པར་བྱའོ་ཞེས་རྣམ་པར་དཔྱོད་དོ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པ་དེ་དག་ནི་གང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པའི་གནས་དེ་རྣམས་ཀྱང་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལ་སེམས་ཅན་རྣམས་དད་པར་འགྱུར་བའི་གནས་མ་ཡིན་པར་མི་སྤྱོད། དུས་མ་ཡིན་པར་མི་སྤྱོད། ཡུལ་མ་ཡིན་པར་མི་སྤྱོད། དུས་མ་ཡིན་པར་མི་སྨྲ་བ་ཡིན། དུས་མི་ཤེས་པ་མ་ཡིན། ཡུལ་མི་ཤེས་པ་མ་ཡིན། ཚོད་མི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སེམས་ཅན་རྗེས་སུ་བསྲུང་བ་དང་། བདག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤྱོད་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་འཇམ་པར་སྨྲ་བ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1024#UT22084-064-001-1024