Degé Kangyur volume 64, F.96.a

།རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དྲི་བ་ལ་ལུང་བསྟན་པ་ཤིན་ཏུ་སྟོན་པ་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་སེམས་ཅན་གྱི་གྲངས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚིག་དང་ཡི་གེ་གཞན་དང་གཞན་དག་གིས་དྲི་བ་ཐ་དད་དུ་དྲིས་ཀྱང་། དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་གཅིག་ལ་དྲིས་པ་ལུང་བསྟན་པའི་སྟོན་པ་བསྟན་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དྲི་བ་ལ་ལུང་བསྟན་པའི་སྟོན་པ་ཟད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཆགས་པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ནས། བསྐལ་པ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཞན་དང་གཞན་དག་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཀྱང་། དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏམ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱི་མཐའ་འམ་མུ་མི་རྙེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཚད་མེད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མངོན་པར་གྲུབ་པ་དང་ལྡན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་འདུལ་བར་གྱུར་ན། དེ་དག་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལ་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མདུན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་ཉེ་བར་སྟོན་ཏོ། །​གལ་ཏེ་གཟུགས་གཞན་དང་གཞན་ལ་མོས་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཅིག་གིས་སེམས་ཅན་རེ་རེའི་མདུན་དུ་གཟུགས་གཞན་དང་གཞན་ཉེ་བར་སྟོན་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕྲུལ་གྱི་སྤྱན་གྱི་ཡུལ་ཚད་མེད་དེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འཕྲུལ་གྱི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ཀྱི་མིའི་མིག་གིས་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་ཡོད་པ་གལ་ཏེ་རིགས་ཀྱི་བུ་གྲངས་དང་བསམ་པ་ལས་འདས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་ཀུན་དེ་འདྲ་བར་གྱུར་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཕྱག་གི་མཐིལ་ན་སྐྱུ་རུ་རའི་འབྲས་བུ་ལྟར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟིགས་སོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1188#UT22084-064-001-1188