Degé Kangyur volume 64, F.57.b

།དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་བདག་མེད་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ་གང་གིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པའི་གཞན་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་རི་དགས་རྣམས་དང་། གཞན་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་ཝ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་བཅུར་འབྱེར་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུ་སྒྲོག་སྟེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ནི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་བཟློག་པར་བྱ་བ་དང་། སེམས་ཅན་གཞན་དག་གདུལ་བའི་དབང་དུ་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར་དེ་དག་ལ་གནོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་མེད་པའི་སེང་གེའི་སྒྲ་མི་སྒྲོག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ལྟ་ཡང་མི་འཇིགས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ནན་ཏན་ལ་ལྟ་ཡང་མི་འཇིགས་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ནགས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་གྱི་འདབ་ན་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་དབེན་པ་ལ་མངོན་པར་ཕྱོགས་ཤིང་ནགས་ཚལ་དང་། ནགས་ཚལ་གྱི་འདབ་ན་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་རིའི་ཕུག་ན་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྲག་རིའི་ཕུག་ན་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་མི་ལེན་པར་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་ཉོན་མོངས་པའི་ཁུར་ཐམས་ཅད་བོར་ཞིང་ལེན་པ་མེད་པར་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སེང་གེ་ནི་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པ་བདག་གི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། སྟོབས་དང་། མཐུ་ཐོབ་པས་ཕ་རོལ་གྱི་སྡེ་འཇོམས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་གཅིག་པུ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་ནས་བདག་གི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། སྟོབས་དང་། མཐུ་ཐོབ་པས་བདུད་ཀྱི་སྡེ་འཇོམས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་གྲོང་གི་འདབ་གང་ན་སེང་གེ་རྒྱུ་བ་དེར་རི་དགས་ཕྲ་མོ་དག་གིས་ལོ་ཐོག་རྣམས་ཆུད་མི་གཟོན་ཏོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེང་གེ་ཡང་ཡུལ་དང་ཡུལ་གྱི་ཕྱོགས་གང་ན་འདུག་པ་དེར་མུ་སྟེགས་ཅན་གྱི་རི་དགས་ཕྲ་མོ་དག་གིས་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་ཐོག་ཆུད་མི་གཟོན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བག་མི་ཚ་བ་ནས་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ལོ་ཐོག་སྲུང་བའི་བར་དུ་ཡིན་ནོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh231.html?part=UT22084-064-001-1111#UT22084-064-001-1111