Degé Kangyur volume 62, F.286.b

དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་སློང་གཞན་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། རྣམ་པར་བསྒྲུབས་ནས་ཉེ་བར་གནས་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྦྱར་བ་སྟེ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་རྣམས་ཀྱང་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བརྟགས་པ་སྟེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མེད་པ་སྟེ། སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡ་མ་བརླ་སྟེ་ནམ་མཁའ་དང་འདྲའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཟབ་པའི་ཕྱིར་ཟབ་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཡངས་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་དབེན་པའི་ཕྱིར་མི་གནས་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་གསོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་མི་རྟེན་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་གསོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྩ་བ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དབེན་པའི་ཕྱིར་སྒྲིབ་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ལྡང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་སྡང་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བའི་ཕྱིར་གཏི་མུག་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མིག་ཡོར་ལྟ་བུ་སྟེ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ལོག་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པའི་ཕྱིར་གནས་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་མེད་བཞིན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་རྨོངས་པར་བྱེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྐྱེན་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ལམ་ཆད་པའི་ཕྱིར་ཆགས་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའོ། །​དགེ་སློང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར་དྲི་མ་མེད་པའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-207#UT22084-062-018-207