Degé Kangyur volume 62, F.294.a

བདག་གིས་བུ་མོ་འདིའི་ལག་ཏུ་གང་གིས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དེ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་དུག་བསྐུར་གོར་མ་ཆག་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་དེས་བུ་མོ་དེའི་ལག་ཏུ་དུག་བྱིན་ཏེ། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གལ་ཏེ་བདག་ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་དུ་སྡུག་ན་ནི་དུག་འདིས་ཁྱིམ་ཐབ་འདི་གསོད་ཅིག །​དེ་ནས་བུ་མོ་དེས་དགེ་སློང་དེ་ལས་དུག་དེ་བླངས་ནས་ཁ་ཟས་དང་སྦྱར་ཏེ་བྲན་མོའི་ལག་ཏུ་བསྐུར་ནས་ཁྱོད་སོང་ལ་ངའི་ཁྱིམ་ཐབ་དེ་ལ་འདི་བྱིན་ཅིག་ཅེས་བྱས་སོ། །​དེ་ནས་བྲན་མོ་དེས་དུག་དང་སྦྱར་བའི་ཁ་ཟས་དེ་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དེ་ལ་བྱིན་ནོ། །​དེ་ནས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དེས་ཁ་ཟས་དུག་དང་སྦྱར་བ་དེ་ཟོས་ནས་ཤིའོ། །​དེ་ནས་དགེ་སློང་དཔས་བྱིན་དེས་ཚོང་དཔོན་གྱི་བུ་དེ་ཤིའོ་ཞེས་ཐོས་སོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་དེ་འགྱོད་པ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཏེ། བདག་གིས་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ལས་བྱས་སོ། །​བདག་གིས་ནི་ལས་མི་ཟད་པ་བྱས་ཏེ། འདི་ལྟར་བདག་གིས་འདོད་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་སྤྱད་ལ། མི་ཡང་གསོད་དུ་བཅུག་ན། བདག་གི་འགྲོ་བ་ནི་གང་ཡིན། བདག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ནི་གང་ཡིན་ཞིག་གུ། བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་དེའི་ལུས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་གྱུར་ཏེ། བདག་ནི་ཤི་ནས་གདོན་མི་ཟ་བར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། བདག་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་པར་བྱེད་ནུས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་སྙམ་མོ། །​དེ་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འགྲོ་ཞིང་རྒྱུ་སྟེ། ཤིང་བཅད་པ་བཞིན་དུ་ས་ལ་སྒྱེལ་ནས། ཀྱི་ཧུད་ཀྱི་ཧུད་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲའོ། །དེའི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་གངས་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ག་ལ་བར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོར་སོང་སྟེ། ས་ལ་སྒྱེལ་ནས་ཀྱི་ཧུད་ཀྱི་ཧུད་བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་སྨྲའོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇིགས་སྒྲོལ་གཙུག་ལག་ཁང་དེའི་ནང་དུ་འགྲོ་བས་དགེ་སློང་དེ་ས་ལ་སྒྱེལ་བ་མཐོང་ནས་དེས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། དགེ་སློང་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་ས་ལ་སྒྱེལ། དེས་དེ་ལ་སྨྲས་པ། བདག་ནི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པར་གྱུར་ཏོ། །​བདག་གིས་ནི་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་ལས་བྱས་ཏེ། བདག་གིས་འཁྲིག་པ་ཡང་བྱས་ལ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh218.html?part=UT22084-062-018-222#UT22084-062-018-222