Degé Kangyur volume 62, F.55.a

།ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གཟུངས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དབུགས་འབྱིན་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་བསྐལ་པ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་དུས་གསུམ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ཁ་ཅིག་གིས་ནི་མི་སྐྱོ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ། །​ལྷ་དང་། མི་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་གཙུག་ཏོར་ནས་དབྱེར་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་གྲངས་མེད་པའི་བྱེ་བྲག་བསྟན་པ་དག་འབྱུང་བར་ཤེས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-817#UT22084-062-001-817