Degé Kangyur volume 62, F.43.b

།འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་དང་། གླིང་རེ་རེར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འགེངས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛོད་སྤུ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་དང་། གླིང་རེ་རེར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འགེངས་པ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ། ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཚན་རེ་རེར་ཡང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་དང་། གླིང་རེ་རེར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འགེངས་པ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ། ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་དང་། གླིང་རེ་རེར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འགེངས་པ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ། ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འགེངས་པ། སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ། ཁྱུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བསྐལ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་པའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རབ་འབྱམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རེ་རེ་དང་། གླིང་རེ་རེར་ཡང་ཐོགས་པ་མེད་པ། སྒྲིབ་པ་མེད་པ། དབྱེར་མེད་པ། ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་འགེངས་པ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-794#UT22084-062-001-794