Degé Kangyur volume 62, F.29.a

གཞན་དག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་མངོན་པར་འཕགས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་མཆོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་མངོན་པར་འཕགས་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྙེན་ཅིང་བསྟེན་པ་དང་། བསྙེན་བཀུར་བྱེད་ཅིང་རྙེད་པ་དང་བཀུར་སྟི་བྱས་ཏེ། ཅི་ནུས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྐྱེད་ཅིང་སྦྱིན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཚིག་གོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་འདུས་མ་བྱས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདུས་བྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་འདུས་མ་བྱས་གཞན་མེད་པས་འདུས་བྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་འདུས་མ་བྱས་ཏེ། འདུས་བྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་འདུས་མ་བྱས་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །​བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་གཟུད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ལྟ་བར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ནི་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མེད་པས་ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་དོ། །​ལྟ་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་དཀའ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་དཀའ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བར་དཀའ་བ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-765#UT22084-062-001-765