Degé Kangyur volume 62, F.23.b

གཞན་དག་ཀྱང་ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་མེད་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་མེད་པ་ནི་འཕགས་པའི་རིགས་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ཅིང་སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཡོ་བྱད་གང་མི་ལེན་པ་དེ་ཅི་ཡང་མེད་པ་དང་། བདེ་བའི་ཡོ་བྱད་གང་མི་གཏོང་བ་དེ་ཅི་ཡང་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་གཅིག་པུར་དགའ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་གཅིག་པུར་དགའ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་གཅིག་པུར་དགའ་བ་ནི་འདུ་འཛི་ཡོངས་སུ་སྤོང་བར་དགའ་བ་གང་ཡིན་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ།​། །​།བམ་པོ་གསུམ་པ། འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་ཆོས་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ལ་དགའ་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ལ་དགའ་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཀུན་དགའ་ལ་དགའ་བ་ནི་ཁམས་གསུམ་གྱིས་མི་སྐྲག་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆུད་མི་ཟ་བ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་མནར་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་དགུ་སྤོང་བ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་མནར་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་དགུ་སྤོང་བ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མནར་སེམས་ཀྱི་དངོས་པོ་དགུ་སྤོང་བ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་གནས་དགུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །​བདག་ནི་སེམས་ཞི་བ་ཉིད་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་སེམས་ཞི་བ་ཉིད་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་སེམས་ཞི་བ་ཉིད་ནི་སེམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པའོ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-754#UT22084-062-001-754