Degé Kangyur volume 61, F.273.a

།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་འདི་ནི་ཨ་ལ་ལ་བདུད་རྩི་ཆེན་པོ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་འདི་ནི་ཨ་ལ་ལ་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལགས་སོ། །​ཐ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡང་རུང་སྟེ། གང་དག་གི་རྣ་ལམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་གྲག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་ནི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་བསགས་པ་དག་སྟེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལགས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པ་ལགས། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ལྷག་པར་བགྱི་བ་བགྱིས་པ་ལགས། དགེ་བའི་རྩ་བ་སྐྲུན་པ་ལགས་སོ། །དེ་དག་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དེ་ཡོངས་སུ་དག་ནས་དུད་འགྲོའི་ཡུལ་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་ཐར་ཏེ་མིའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཐོབ་ནས་ཀྱང་ཚེ་རབས་སྔ་མ་དྲན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ལ་དད་པ་རྙེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེ་བར་འཚལ་བ་དེ་དང་དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན། མིར་གྱུར་ནས་ཐོས་པ་རྣམས་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཆེན་པོ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ངེས་པའི་ཚོགས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་ལགས་ཏེ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བས་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བྱམས་པ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​བྱམས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ནོ། །​དེ་ནི་བདེན་ནོ། །​དེ་ནི་ཁོ་ནའོ། །​དེ་ནི་མ་ནོར་བའོ། །​གང་དག་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐེ་ཙོམ་དང་བཅས་པས་ཐོས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཀྱང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ན། གང་དག་ཐེ་ཙོམ་མེད་པར་ཉན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཀློག་པ་དང་། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་དགོས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh197.html?part=UT22084-061-017-68#UT22084-061-017-68