Degé Kangyur volume 61, F.259.b

མི་ཡི་དོན་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱེད། །​བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་སྤོས་བདུགས་ན། །​དེ་ལ་གནོད་པར་སེམས་པ་སུ་ཡང་མེད། །​དེ་ནི་ནམས་ཀྱང་ལོངས་སྤྱོད་ཉམས་མི་འགྱུར། །​བལྟ་བར་འོས་ཤིང་ནོར་ཆེན་ལྡན་པར་འགྱུར། །​བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་རྣམས་སུ། །​སེམས་ནི་རྣམ་དག་སྡིག་པ་རྣམ་དག་ཅིང་། །​ཞི་ཞིང་རབ་ཞི་ཞི་དུལ་ལྡན་གྱུར་ནས། །​མི་དམན་སེམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་མཚུངས་མེད་འཐོབ། །​སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་མཐའ་ཡས། །​མྱ་ངན་མེད་བདེ་ཞི་བ་མཆོག་བཀོད་ཅིང་། །​འཁོར་ལོ་མཚུངས་མེད་འཇིག་རྟེན་ཀུན་བསྐོར་ནས། །​ཕྱི་ནས་ཉོན་མོངས་རྡུལ་མེད་མྱ་ངན་འདས། །​སུ་ཞིག་དགའ་མགུ་སེམས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་ནི། །​བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ལ་མཆོད་བྱས་པ། །​དེ་ནི་གོས་མཛེས་བྱེ་བ་སྟོང་རྣམས་དང་། །​ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་བགྲངས་མཐའ་ཡས་རྟག་ཏུ་རྙེད། །​བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་གོས་ཀྱིས་དཀྲིས་བྱས་ན། །​དེ་ནི་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་གོས་མཆོག་འཐོབ། །​ལྷ་ཡི་ཁྱད་འཕགས་དར་གོས་རབ་བཟང་རྙེད། །​བཙས་མ་ཐག་ཏུ་དེ་ལུས་ཤིན་ཏུ་བདེ། །​གང་ཞིག་གོས་ཀྱིས་བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་དང་། །​འདྲེན་པ་མཚུངས་མེད་རྣམས་ལ་མཆོད་བྱེད་པ། །​དེ་འདིར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་ལུས་ཐོབ་སྟེ། །​སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་གྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས། །​བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་གོས་ཀྱིས་དཀྲིས་བྱས་ན། །​ལག་མཐིལ་ནས་ནི་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་པ། །​སྣ་ཚོགས་དག་དང་སེང་གེའི་ཕྲེང་བ་དང་། །​གསེར་སྐུད་རབ་མཛེས་བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་འབྱུང་། །​བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་གོས་ཀྱིས་དཀྲིས་བྱས་ན། །​ལྷ་འམ་ཀླུ་འམ་མིའམ་ལྟོ་འཕྱེ་ཆེ། །​སུ་ཡང་དེ་ལ་མ་དད་སྐྱེད་མི་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་མཆོག་འདི་སྤྱོད། །བཅོམ་ལྡན་མཆོད་རྟེན་གོས་ཀྱིས་དཀྲིས་བྱས་ན། །​སྟོང་གི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཟིལ་གནོན་ཏེ། །​འཛམ་ཀླུང་གསེར་གྱིས་གསེར་ནི་ཟིལ་མནན་བཞིན། །​སྐྱེ་དགུ་དོན་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱེད། །​གལ་ཏེ་རིན་ཆེན་རབ་མཆོག་སྣ་བདུན་གྱིས། །​སྟོང་གི་ཞིང་ཀུན་རབ་ཏུ་བཀང་བ་ཡི།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh195.html?part=UT22084-061-015-396#UT22084-061-015-396