Degé Kangyur volume 61, F.217.b

གང་དང་གང་ན་ཡོན་གནས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་འདི་ལྟ་བུ་དག་ཐོས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དང་དེར་འགྲོའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་ལྷ་དེའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ནས་ལྷ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་ལ་བཏུད་པ་དེ་ནི་རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་དོ། །​ལྷ་བདག་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ལ་སེམས་སྣད་པར་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་སྣོད་དུ་མ་གྱུར་པས་ཅི་བྱར་ཡང་མེད་དོ། །​ལྷ་གལ་ཏེ་བདག་སེམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་མ་གྱུར་ན་ནི་བདག་གིས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཞིག་མོད། ལྷ་གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་སྔོན་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐོས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཐོས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་འདི་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟ་བུའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྟེན་པར་བྱའོ། །​དེ་ནས་རིགས་ཀྱི་བུ་དེས་ལྷ་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ལྷ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ནི་འགྲུབ་པར་དཀའ་སྟེ། དེ་ནི་གོ་ཆ་ངན་ངོན་ཙམ་གྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་མི་ནུས་སོ། །​ལྷས་སྨྲས་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་པར་དཀའ་བ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་ཅི་ནས་བདག་གིས་བཙལ་བ་དོན་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་བདག་གིས་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །​སྨྲས་པ། ལྷ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ། སྨྲས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པར་བྱ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་པ་ལས་རབ་ཏུ་གྲོལ་བར་བྱ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཁུར་ཁྱེར་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེས་སྨྲས་པ། ལྷ་སེམས་ཅན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སྙོམས་པ་མེད་དོ། །​ཉོན་མོངས་པར་འདུ་ཤེས་པ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་མེད་དོ། །​ཕུང་པོར་འདུ་ཤེས་པ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོའི་ཁུར་ཁྱེར་བ་མེད་དོ། །​ཀུན་བརྟགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅན་ལ་ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་མེད་དོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh190.html?part=UT22084-061-010-389#UT22084-061-010-389