Degé Kangyur volume 61, F.208.a

།ཐེག་པ་དེ་ནི་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་རྣམས་ཉེ་བར་ཞི་བར་བགྱིད་པའོ། །​ཐེག་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་འཆལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཤེས་རབ་བགྱིད་པའོ། །​ཐེག་པ་དེ་ནི་དབུལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ནོར་བགྱིད་པའོ། །​ཐེག་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་བདེ་བར་བགྱིད་པའོ། །​ཐེག་པ་དེ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བར་བགྱིད་པའོ། །​ཐེག་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་རྣམས་དང་བར་བགྱིད་པ་སྟེ། དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཆེ་ཞེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་རྣམས་དང་། མཚན་མ་རྣམས་ལེགས་པར་སྨྲས་སོ། །​བུད་མེད་དེས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་རྣམས་དང་། མཚན་མ་རྣམས་ནི་བསྐལ་པའམ། དེ་བས་ཆེས་ལྷག་པར་བདག་གིས་བཤད་དུ་ལགས་ཀྱང་མཐར་ཕྱིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟར་ཚད་མ་མཆིས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་རྣམས་དང་། རྟགས་རྣམས་དང་། མཚན་མ་རྣམས་ཀྱང་ཚད་མ་མཆིས་སོ། །​ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབྱོར་གྱིས་བུད་མེད་དེ་ལ་གཞན་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཆེ་ཞེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་ལ་ཁྱོད་ཅི་ཞིག་འདོད་དེ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བར་བྱེད་ཅེས་གླགས་བཙལ་བ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཉིད་ཀྱང་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ཡང་དེའི་གླགས་བཙལ་ལམ། བུད་མེད་དེས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐབས་གང་གིས་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད་པ་མཁྱེན་པ་ལྟ་ན་དེ་སྤོབས་པར་མཛོད་ཅིག །​རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ཆེ་ཞེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད། བུད་མེད་དེས་སྨྲས་པ། བཙུན་པ་རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དོན་གྱི་དབང་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གཟིགས་ནས་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད་དེ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པོ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་བཟང་པོ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསོད་སྙོམས་ལ་རྒྱུ་བ་མཛད་དེ། དེར་སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པ་མཐོང་བ་དེ་དགThe English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh190.html?part=UT22084-061-010-370#UT22084-061-010-370