Degé Kangyur volume 61, F.103.b

འདི་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཇི་ལྟར་གདམས་ངག་བསྟན་པར་བྱ། ཇི་ལྟར་རྗེས་སུ་བསྟན་པར་བྱ། རིན་ཆེན་བྱིན་གྱིས་སྨྲས་པ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲ་བར་བྱ་སྟེ། འདོད་ཆགས་མ་སྤངས་ཤིག་ཞེ་སྡང་མ་གཞིལ་ཅིག །​གཏི་མུག་མ་བསལ་ཅིག །​རང་གི་ལུས་ལས་གྱེན་དུ་མ་བསྐྱོད་ཅིག །​མི་དགེ་བ་སྤྱོད་ཅིག །ལྟ་བ་ཚར་མ་གཅོད་ཅིག །​ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་རྣམས་མ་སྟོན་ཅིག །​ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཟུང་ཤིག །​ཁམས་རྣམས་རིལ་པོར་གྱིས་ཤིག །​སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ལ་སྤྱོད་ཅིག །​བྱིས་པའི་ས་ལས་འདའ་བར་མ་བྱེད་ཅིག །​མི་དགེ་བ་ལ་རྟོགས་ཤིག །​དགེ་བ་སྤོངས་ཤིག །སངས་རྒྱས་ཡིད་ལ་མ་བྱེད་ཅིག །​ཆོས་མ་སེམས་ཤིག །​དགེ་འདུན་ལ་ནི་མཆོད་པ་མ་བྱེད་ཅིག །​བསླབ་པ་དག་ཡང་དག་པར་མ་ལེན་ཅིག །​སྲིད་པ་ཉེ་བར་ཞི་བ་དོན་དུ་མ་གཉེར་ཅིག །​ཆུ་བོ་ལས་མ་རྒལ་ཅིག །​ཅེས་གདམས་ངག་འདི་ལྟ་བུས་ལས་དང་པོ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་གདམས་པར་བྱའོ། །​རྗེས་སུ་བསྟན་པར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་གནས་པ་འདི་ནི་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​བྱིས་པ་དེ་དག་ནི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་སུ་ལུང་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །​འགག་པའི་ཆོས་སུ་ལུང་སྟོན་པར་བྱེད་དོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་འདི་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ་ལྟར་རྗེས་སུ་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་དེ་ལྟར་གདམས་ན། གལ་ཏེ་མི་སྐྲག་མི་དངང་ཞིང་དངང་བར་མི་འགྱུར་ན། ཀྱེ་མ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་ནི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་སྟེ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་སའི་སྐལ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གདམས་ངག་འདིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡང་དག་པར་དགའ་བ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །​དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སློང་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མ་བསྟེན་པར་སྤངས་ནས་འཁོར་དེ་ནས་སོང་སྟེ། ཁ་ནས་ཁྲག་དྲོན་མོ་བྱུང་ནས་ཤིའོ། །​ཤི་ནས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོ་ངུ་འབོད་དུ་སྐྱེས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དགེ་སློང་དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐོས་པས་གནོད་པ་ཆེན་པོ་ཇི་ཙམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་གཟིགས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh184.html?part=UT22084-061-004-286#UT22084-061-004-286