Degé Kangyur volume 61, F.83.b

བདག་ལ་ཡང་གནོད་སེམས་འདི་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་གྱིས། སུ་ཡང་བདག་ལ་གནོད་སེམས་ཀྱི་ཚིག་གིས་འཆད་པའམ། འཆད་དུ་འཇུག་པའམ། བཤད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་གནོད་སེམས་ཀྱི་ཚིག་གིས་བཤད་པར་མི་བྱ། འཆད་དུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། བཤད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གནོད་སེམས་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ལོག་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་ན་གང་ཟག་ལོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ལ་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བ་འདི་མི་སྡུག་ཅིང་མི་འདོད་ལ་མི་དགའ་ཞིང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཡིན་གྱིས། སུ་ཡང་བདག་ལ་ལོག་པར་ལྟ་བའི་ཚིག་གིས་སྟོན་པའམ། སྟོན་དུ་འཇུག་པའམ། བསྟན་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །​བདག་གིས་ཀྱང་སུ་ལ་ཡང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་ཚིག་གིས་བསྟན་པར་མི་བྱ། སྟོན་དུ་གཞུག་པར་མི་བྱ། བསྟན་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མི་བྱའོ་སྙམ་མོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་སྟེ། གནོད་སེམས་ལོག་པར་ལྟ་བ་གཉིས། །​ཡོང་གིས་མི་འདོད་གང་ཡིན་པ། དེ་ནི་གནོད་སེམས་མི་བྱེད་དེ། །གང་ལའང་ལོག་པར་མི་འཇུག་གོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་འདི་དག་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །​དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་བསྟན་པ་འདི་བཤད་པ་ན་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་སྐྱེས་སོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དང་། སྤུད་པ་དང་། ལྷབ་ལྷུབ་བཀོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་ལེའུ་དང་པོའོ།​། །​།རིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པས་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བཅུ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པར་བྱའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh182.html?part=UT22084-061-002-337#UT22084-061-002-337