Degé Kangyur volume 60, F.263.b

ཕྲེང་བ་དང་། བྱུག་པ་དང་། ཕྱེ་མ་དང་། ཆོས་གོས་དང་། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་དང་། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དོན་དང་བཅས་པའི་བླ་རེས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པ་བྱས་ནས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་བདག་ཅག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བར་འདོང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ད་དེའི་དུས་ལ་བབ་པར་ཤེས་ན་དེང་ཤིག །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཅི་ཁྱོད་ད་མི་འགྲོའམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཅིག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་གཅིག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་གཅིག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་གཅིག་གོ། །​དེ་དག་འདི་ལས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་བདག་དེར་འགྲོ། དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཅིག །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་གཅིག །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆོས་གཅིག །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གཅིག །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ནི་ཞིང་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་ཀུན་ནས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས་ཅི་ནས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བར་ལྷག་ཆད་མེད་པར་སྣང་བ་དེ་ལྟ་བུར་བསམ་པ་རབ་ཏུ་རྫོགས་ནས་དེ་འདྲ་བར་ཏིང་The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-281#UT22084-060-008-281