Degé Kangyur volume 60, F.262.b

འོད་སྲུང་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཁོར་བའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཚོང་ཁང་གི་བར་དུ་འོངས་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མི་འཇོག་པའི་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་འགོད་པར་བལྟའོ། །​འོད་སྲུང་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུངས་ཀྱི་ཟླ་བ་ལ་ས་ཆེན་པོ་ལོ་ཏོག་གིས་རབ་ཏུ་གང་བ་ལ་གྲོག་སྦུར་ཕྲ་མོས་ཟས་ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་ཁྱེར་བ་དང་། ས་ཆེན་པོ་འདི་དེ་དག་གིས་གང་བ་གཉིས་གང་མང་བར་སེམས། འོད་སྲུང་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལོ་ཏོག་གིས་གང་བའི་ས་ཆེན་པོ་དེ་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པའི་འབྲུའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་སེམས་ཅན་གྲངས་མ་མཆིས་དཔག་ཏུ་མ་མཆིས་པ་རྣམས་ཚིམ་པར་འགྱུར་གྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གྲོག་སྦུར་ཕྲ་མོས་འཚལ་བའི་ཟས་ཀྱི་འབྲས་བུས་ལྟ་ཅི་ཞིག་བགྱི་སྟེ། དེས་སེམས་ཅན་གང་ཡང་འཚོ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འོད་སྲུང་ཇི་ལྟར་གྲོག་སྦུར་ཕྲ་མོས་ཁྱེར་བའི་ཟས་ཀྱི་འབྲུ་གཅིག་པོ་དེ་བཞིན་དུ་འོད་སྲུང་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དམིགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟག་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་འབྲས་བུར་བལྟའོ། །​འོད་སྲུང་ཇི་ལྟར་ལོ་ཏོག་མང་པོས་རབ་ཏུ་གང་བའི་ས་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་དུ་འོད་སྲུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་གནས་པས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། བླ་ན་མེད་པར་བསྡུས་པའི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ལོ་ཏོག་ཏུ་བལྟའོ། །​དེ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་གྱུར་ནས་འདི་ལྟ་སྟེ། བླ་ན་མེད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདེ་བ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ངོ་མཚར་ཏོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་ངོ་མཚར་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མི་འཆད་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པ། བླ་ན་མ་མཆིས་པ་མི་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དད་པས་སྤྱོད་པའི་ས་ལ་མི་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱོད་པས་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དམིགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་ནོན་ཏོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ནས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དང་།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-279#UT22084-060-008-279