Degé Kangyur volume 60, F.257.b

།དེ་ལྟར་མི་གནས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་དམ་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་མི་རྒྱ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་མཚམས་མེད་པ་གང་དག་གིས་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་འགྲོ་བར་འགྱུར་བའི་མཚམས་མེད་པ་དེ་ཉིད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གནས་ན་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་མི་རྒྱ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་དམ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་ཡོད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་སྟེ། ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་སྟེ། ལྷའི་བུ་མཚན་མ་མེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་སྨོན་པ་མེད་པ་སྟེ། ལྷའི་བུ་སྨོན་པ་མེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མེད་པ་སྟེ། ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མེད་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་སྟེ། ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པའི་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་འདུས་མ་བྱས་པ་སྟེ། ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་འདུས་མ་བྱས་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་མཐོང་བ་སྟེ། ལྷའི་བུ་ཤིན་ཏུ་མི་མཐོང་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་ཅེས་ཇི་སྐད་དུ་བརྗོད་པ་ལྟར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་པ་སྟེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-269#UT22084-060-008-269