Degé Kangyur volume 60, F.254.b

།ལྷའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དེའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཉོན་མོངས་པའི་རིགས་དེ་གང་ཡིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་མ་བྱུང་། དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གང་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་སོ། །​དོན་དམ་པར་ན་ཀུན་ཏུ་མི་རྟོག་པའི་ཕྱིར་ཀུན་ནས་ཉོན་མི་མོངས་སོ། །​ལྷའི་བུ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་གཞི་མེད་དོ། །​ཀུན་གཞི་མེད་པས་དོན་དམ་པར་ན་མི་གནས་སོ། །​མི་གནས་པས་དོན་དམ་པར་མི་འཚིག་གོ །​མི་འཚིག་པས་དོན་དམ་པར་ན་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དོན་དམ་པར་ན་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷའི་བུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་འདི་ནི་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བའོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འདུལ་བར་འགྱུར། ཅི་ཡོད་པ་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་མེད་པ་ཞིག །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ་ལྷའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཞིག་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་པའི་རྨི་ལམ་ལ་སྦྲུལ་ཁ་གདུག་པས་ཟིན་ནས་དེ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཙེ་བ་ལས་ཡང་དུག་སྨན་བཏང་ནས། དེའི་གདུག་པ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ། གདུག་པ་མེད་པར་གྱུར་པས་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མེད་པར་གྱུར་ན། ལྷའི་བུ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། སྐྱེས་བུ་དེ་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཏམ་འོན་ཏེ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན། ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་ཇི་ལྟར་དུག་དེ་མེད་པར་འགྱུར། ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བདེན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དུག་མེད་པར་གྱུར་པ་ཡང་ཤིན་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དོན་དམ་པར་མི་བལྟ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བལྟའོ། །​ལྷའི་བུ་གང་ཡང་འདི་སྐད་དུ་ཇི་ལྟར་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་འདུལ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ལྷའི་བུ་ཇི་ལྟར་བདག་དོན་དམ་པར་ན་བདག་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མ་ཡིན་ནོ། །​ལྷའི་བུ་དེ་སྟེ་དོན་དམ་པར་ན་བདག་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །​ལྷའི་བུ་འདི་ལྟར་བདག་དོན་དམ་པར་ན་བདག་མ་ཡིན་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-263#UT22084-060-008-263