Degé Kangyur volume 60, F.250.b

ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་ལོག་པའི་ཆོས་བརྒྱད་དང་ཡང་བྲལ་ལོ། །​དོན་དམ་པར་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་བདེན་པར་ན་ངན་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱང་འདས་སོ། །​དོན་དམ་པར་ན་ལན་ཅིག་ཕྱིར་འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་འོང་ངོ་། །​དོན་དམ་པར་ན་ཕྱིར་མི་འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་འོང་བ་མེད་དོ། །​དོན་དམ་པར་ན་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་ན་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱིས་བླ་ན་མེད་པའི་མཆོད་པར་འོས་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ན་ཉན་ཐོས་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ། མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐོས་པ་ཡང་འཛིན་ཏོ། །​དོན་དམ་པར་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་གདུང་བས་ཀྱང་མི་གདུང་ངོ་། །དོན་དམ་པར་ན་ཞེ་སྡང་དང་བྲལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་ཞེ་སྡང་གི་ཡོངས་སུ་གདུང་བས་ཀྱང་མི་གདུང་ངོ་། །​དོན་དམ་པར་ན་གཏི་མུག་དང་བྲལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མུན་པ་མུན་ནག་དང་བྲལ་བའོ། །​དོན་དམ་པར་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་གདུལ་བའི་ཕྱིར་ཡང་བརྩོན་ནོ། །​དོན་དམ་པར་ན་ཐོག་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པ་ངེས་པར་ཞུགས་ཀྱང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་ལེན་ཏོ། །​ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་འཁོར་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་མོད་ཀྱི། དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་གང་ཡང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་གཏོང་བ་ཡང་མེད་དོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དྲན་པ་དང་བྲལ་བར་མི་མཐོང་བས་མཐོང་བ་སྟེ། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱང་སྒོམ་མོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་མ་འགགས་པར་མི་ཤེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཀྱང་རབ་ཏུ་ཤེས་ལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྱོད་པར་ན་ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམས་ཀྱང་སྒོམ་མོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་ལུས་དང་སེམས་མེད་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པར་ན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲུབ་བོ། །​དེ་དོན་དམ་པར་ན་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ན་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲུབ་བོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-255#UT22084-060-008-255