Degé Kangyur volume 60, F.249.a

དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བར་མཉམ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མི་སྐྱེ་བར་མཉམ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་དངོས་པོ་མེད་པར་མཉམ་པས། ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་མོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་མེད་དོ། །​ལྷའི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ཁམ་པའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་གང་ཡིན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཀྱི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དོན་དམ་པར་ན་ཆུང་ཟད་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་མེད་དོ། །​ལྷའི་བུ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ། །​རྣམ་པར་བྱང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་ན་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ། །​དོན་དམ་པར་ན་འཁོར་བ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ། །​དོན་དམ་པར་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དུ་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བ་ཉིད་དོ། །​འདི་ལ་དོན་དམ་པར་ན་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་ཆུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། །​དོན་དམ་པར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །​ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་བརྩོན་པར་བྱ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། །​ལྷའི་བུ་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དག་ལ་བརྩོན་པར་མི་བྱེད་ན། ཇི་ལྟར་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་མི་སྟོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོས་སྟོན། །​ལྷའི་བུ་དེ་ལྟ་མོད་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་བདེན་པ་སྒོམ་པ་ནི་ལྟ་བ་དང་བཅས་པའོ། །​ཉན་ཐོས་ཀྱི་བདེན་པ་སྒོམ་པ་ནི་མི་ལྟ་བའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བ་སྟེ། །​བདེན་པ་རྣམས་མི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཀྱང་སྒོམ་མོད་ཀྱི། དངོས་པོ་མེད་པར་དམིགས་པའི་རྣམ་པས་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་དེ་ཡང་མངོན་དུ་མི་བྱེད་དོ། །​ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཐབས་མཁས་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་བདེན་པ་རྣམས་ལ་མི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྒོམ་མོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html?part=UT22084-060-008-252#UT22084-060-008-252