Degé Kangyur volume 60, F.95.b

།གླིང་མེད་པ་རྣམས་ལ་གླིང་ངོ་། །​མགོན་མེད་པ་རྣམས་ལ་མགོན་ནོ། །​གྲོགས་མེད་པ་རྣམས་ལ་གྲོགས་སོ། །​གྱ་གྱུ་ཅན་རྣམས་ལ་དྲང་བའོ། །​དམུ་རྒོད་རྣམས་ལ་གསལ་བའོ། །​གཡོན་ཅན་རྣམས་ལ་གཡོ་མེད་པའོ། །​ཐིབས་པོ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་སྒྱུ་མེད་པའོ། །​བྱས་པ་མི་གཟོ་བ་རྣམས་ལ་བྱས་པ་གཟོ་བའོ། །​འཁུ་བ་རྣམས་ལ་བྱས་པ་ཚོར་བའོ། །​གནོད་པ་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། །​ལོག་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པའོ། །​ཁེངས་པ་རྣམས་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པའོ། །​ལེགས་པར་བྱས་པ་རྣམས་ལ་མི་སྤྱོ་བའོ། །​གཞན་གྱི་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ལ་མི་གླེང་བའོ། །​ལོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་ཏུ་སྲུང་བའོ། །​ཐབས་ཀྱིས་དགེ་བ་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེས་པར་མི་ལྟ་བའོ། །​སྦྱིན་པའི་གནས་རྣམས་ལ་རིམ་གྲོ་བྱེད་པའོ། །​རྗེས་སུ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་འཐུན་པར་འཛིན་པའོ། །​གདམས་ངག་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་བློ་བདེ་བའོ། །​དགོན་པར་གནས་པ་རྣམས་ལ་ཕུ་དུད་དུ་བྱེད་པའོ། །​རྙེད་པ་དང་། བཀུར་སྟི་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དག་དོན་དུ་མི་གཉེར་བའོ། །​ལུས་དང་སྲོག་ལ་མི་ལྟ་བ་དང་། ལྷག་པའི་བསམ་པ་དག་པས་ན་ཚུལ་འཆོས་མེད་པའོ། །ངག་བསྡམས་པས་ན་ཁ་གསག་མེད་པའོ། །​བདག་གི་རྙེད་པས་ཆོག་ཤེས་པས་ན་ཐོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་མེད་པའོ། །​སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ན་ལས་སུ་རུང་བའོ། །​དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་བསགས་པས་ན་འཁོར་བར་མི་གཞོལ་བའོ། །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟ་བས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་མི་སྙམ་པའོ། །​དེའི་ཕྱིར་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་དག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཐམས་ཅད་མི་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཉེ་བར་བརྟན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་འཚོ་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་མི་ཟད་པ་ཡང་དག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་འཁོར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཟད་པར་མི་ནུས་སོ། །​བཙུན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་མི་ཟད་པའོ། །​དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh175.html?part=UT22084-060-004-592#UT22084-060-004-592