Degé Kangyur volume 60, F.17.b

རྣམས་གདོན་པའི་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་དེ་སྐུ་གདུང་གསེས་ཏེ་ཕྲ་མོ་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཙམ་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུ་བསྟན་ཏོ། །​ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་སེམས་ཅན་གང་སྐུ་གདུང་གིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བ་དག་སེམས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རོ། །​སེམས་རྣམ་པར་དག་པས་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་བོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ང་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ་སེམས་ཅན་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེའི་ཐུགས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐུ་གདུང་ཕྲ་མོར་གསེས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བྱས་པ་ཡང་ངའི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སོ། །​དེ་ལྟར་ཚད་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་། རྐྱེན་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཤུགས་ཀྱིས་ཕྱི་མ་མ་འོངས་པའི་དུས་ངན་པར་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་སྐྱོབ་པར་གྱུར་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཆོས་འདི་ལ་མོས་པ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་དང་། བག་བྱེད་པ་སྐྱིད་པ་དག་ངེས་པར་ཕྱི་མ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་མདོ་སྡེ་འདི་ལ་སོགས་པ་ཀློག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། གཞན་ལ་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྨོན་པར་གྱུར་ཏེ། ང་ཡང་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་མཐུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ཀློག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབ་བོ། །​ངས་ཀྱང་མདོ་སྡེ་འདི་དག་ཀློག་པ་དང་། འདོན་པ་དང་། འཛིན་པ་དང་། གཞན་ལ་རྒྱས་པར་སྟོན་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་ཡོངས་སུ་བཏམས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་མདོ་སྡེ་འདི་གང་ན་ཡོད་པའི་གནས་དེ་ན་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པར་བལྟ་སྟེ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་བས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མདོ་སྡེ་འདི་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བཏམས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བས་ན་ངས་འདས་པའི་དུས་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་མ་བཏང་བར་རིག་པར་བྱའོ། །​ད་ལྟར་གྱི་དུས་སུ་ཡང་སེམས་ཅན་དག་བསྡུས་ཏེ་མ་བཏང་ངོ་། །​མ་འོངས་པའི་དུས་ན་ཡང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྡུད་དེ་མི་གཏོང་བར་རིག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh174.html?part=UT22084-060-003-483#UT22084-060-003-483