Degé Kangyur volume 59, F.312.b

།སྲིང་མོ་དེ་བཞིན་དུ་བསོད་ནམས་སུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཡོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ་ལྷའམ་མིའི་ནང་དུ་བསོད་ནམས་སུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་ལུས་མངོན་པར་གྲུབ་ཀྱང་དེ་ལ་གང་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་ནི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི་འོན་ཀྱང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་པའི་ལུས་སུ་རྣམ་པར་རིག་གོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པར་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སམ། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ནམ། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་སུ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལུས་མངོན་པར་འགྲུབ་ཀྱང་དེ་ལ་གང་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འཕོ་བ་ནི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྐྱེ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དེ། སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་པས་ལུས་སུ་རྣམ་པར་རིག་གོ། །​སྲིང་མོ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན་ཀླུ་རྣམས་ཀྱི་ཀླུའི་མཐུས་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་སྟེ། སྤྲིན་གྱི་དྲ་བ་དེ་དག་གིས་ས་ཁེབས་པར་བྱས་ནས་ཆར་ཆེན་པོ་རྒྱ་ཆེར་འབེབས་ཏེ། ཆར་ཆེན་པོ་རྒྱ་ཆེར་ཕབ་ནས་ཀྱང་སྒང་དང་གཤོངས་ངོམས་པར་བྱེད་དེ། སྒང་དང་གཤོངས་ངོམས་པར་བྱས་ནས། སླར་འགྲོ་ཡང་དེ་དག་ཀླུའི་ལུས་སམ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི། ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་ཀླུའི་མཐུ་ཉིད་ཀྱིས་སྤྲིན་གྱི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ངོ་། །​སྲིང་མོ་དེ་བཞིན་དུ་བསོད་ནམས་སུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཡོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ལྷའམ་མིའི་ནང་དུ་བསོད་ནམས་སུ་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་ལུས་རྣམས་མངོན་པར་འགྲུབ་བོ། །​དེ་བཞིན་དུ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པར་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཡོད་ན་འདི་ལྟ་སྟེ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའམ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སམ། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ནམ། ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་སུ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པར་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་ལུས་མངོན་པར་འགྲུབ་ཀྱང་དེ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་ཡང་སྟོང་པ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་པོ་ཡང་སྟོང་པ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་སྟོང་པའོ། །​སྲིང་མོ་མི་གཡོ་བར་ཉེ་བར་འགྲོ་བའི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཡོད་ན་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚམས་སྦྱོར་ཏེ། གང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་སུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་དེ་ཡང་སྟོང་པ། གང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་སུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་དེ་ཡང་སྟོང་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སྲིང་མོ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འོན་ཀྱང་ཆོས་རྣམས་འདོགས་སོ། །​མཁས་པ་རྣམས་ནི་དེ་ལ་མངོན་པར་མི་ཞེན་ཏེ། མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས་མི་རྩོད་དོ། །​རྩོད་པ་མེད་པ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་གོ། །​གསོལ་པ། འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཟབ་མོ་བཀའ་སྩལ་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཀྱང་ཆོས་འདི་དག་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་འཇུག་སྟེ་སླར་ཞིང་ཡིད་གཉིས་མ་མཆིས།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh171.html?part=UT22084-059-014-93#UT22084-059-014-93